جواب درس ۶ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۷

جواب درس ۶ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۷

جواب درس ششم فلسفه یازدهم رشته انسانی

جواب درس ۶ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۷

جواب درس ششم فلسفه یازدهم رشته انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / درس ششم فصل دوم : امکان شناخت

جواب صفحه ۴۴ فلسفه یازدهم

به این چند گزاره توجه کنید:

۱- انسان می‌تواند اشیا را بشناسد.
پاسخ: جمله اول عبارت، همان گونه که هستند را ندارد. اما جمله دوم و سوم این قید را دارند

۲- انسان می‌تواند اشیا را همان‌گونه که هستند، بشناسد.
پاسخ: جمله دوم با جمله اول سازگار است. زیرا در جمله دوم قید – همانگونه که هستند – اضافه شده که جنبه توضیحی دارد. والا هرکس که میگوید انسان میتواند اشیا را بشناسد، منظورش همانگونه که هستند می باشد و اگر جور دیگر بشناسد، نشناخته است

۳- انسان نمی‌تواند اشیا را همان‌گونه که هستند، بشناسد.
پاسخ: جمله سوم با جمله دوم ناسازگار است. حال، این جمله با جمله اول چه نسبتی دارد؟ آیا با جمله اول هماهنگ است یا مخالف؟
ممکن است کسی بگوید جمله اول با هر دو جمله هماهنگ است. هماهنگی آن با جمله دوم روشن است. اما درباره هماهنگی آن با جمله سوم بدین صورت است که در جمله اول فقط آمده که انسان میتواند اشیا را بشناسد، خواه همان گونه که هستند و خواه غیرهمان گونه که هستند. پس جمله اول با این جمله سازگاری دارد
اما حقیقت این است که وقتی کسی می گوید انسان می تواند اشیا را بشناسد، اصولا منظورش آن است که یک شی را همان گونه که هست می تواند بشناسد. اگر غیر همانطوری که هست بشناسد، آن را نشناخته و چیز دیگری را به جای آن شناخته است. مثلاً اگر بگوید آن موجودی که از دور می آید اسب است، و بعد معلوم شود که گاو بوده، آن را نشناخته و اشتباه کرده است

۴- شناخت انسان می‌تواند خطا و اشتباه باشد.
پاسخ: اگر کسی جمله چهارم را انتخاب کند، این جمله با جمله اول و دوم سازگار است اما با جمله سوم سازگار نیست. زیرا وقتی می گوییم انسان می تواند خطا بکند، معنایش این است که: می تواند اشیا را بشناسد در ضمن، ممکن است خطا هم بکند

۵- شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است.
پاسخ: اگر کسی جمله پنجم را انتخاب کند، لازمه اش این است که جمله سوم را هم بپذیرد و جملات اول دوم و چهارم را انکار کند

۶- انسان فقط می‌تواند همین امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسد.
پاسخ: جمله ششم وارد محدوده علم شده است. و کسی که محدوده شناخت را معین میکند، اصل شناخت را پذیرفته است. پس جمله ششم با جملات اول، دوم و چهارم سازگار است

۷- انسان در شناخت امور محسوس هم همواره خطا می‌کند.
پاسخ: جمله هفتم در مقابل جمله ششم است و چون لفظ ،هم در آن آمده، معنایش آن است که انسان همواره خطا می کند، حتی در امور محسوس، پس این جمله با جمله سوم و پنجم هماهنگ است

۸- انسان علاوه بر امور محسوس، امور نامحسوس را هم می‌تواند بشناسد.
پاسخ: جمله هشتم که توانایی انسان بر امور محسوس و نامحسوس را میپذیرد، با جملات اول، دوم و چهارم سازگار است. اما با جملات سوم و پنجم و هفتم به طور کلی سازگار نیست. اما با جمله ششم، کلمه فقط که در جمله آمده سازگار نیست و در هر دو جمله امکان شناخت امور محسوس پذیرفته شده است

جواب تفکر صفحه۴۵ درس ششم فلسفه یازدهم

ا- بسیار پیش آمده که ما یک مسئله ریاضی را حل کرده ایم، اما بعد متوجه شده ایم که در حل آن مسئله راه را اشتباه رفته ایم. سپس راه دیگری را انتخاب کرده و به پاسخ صحیح رسیده ایم. اینکه انسان می تواند به خطای خود پی ببرد نشانه چیست؟
پاسخ: درست است که ما خطا می کنیم. اما در عین حال میتوانیم به همین خطا پی ببریم و این، خود، دلیلی بر توانایی انسان برای شناختن است. علاوه بر این، انسان خطای خود را تصحیح میکند. یعنی دانش بعدی خود را با دانش قبلی مقایسه میکند و متوجه میشود که این دانش نسبت به دانش قبل درست

۲ -بسیار پیش آمده که ما در موضوعی با فردی دیگر اختلاف نظر داشته باشیم و هر دو تلاش کنیم به کمک استدلال و توضیح، طرف مقابل را به دیدگاه خود نزدیک کنیم. این تلاش نشانه پذیرش چه حقیقتی است؟
پاسخ:
کاری که ما هنگام گفتوگو با طرف مقابل می کنیم، خودش حاوی چند پیام در زمینه شناخت است
یکی اینکه: دو فردی که دو نظر درباره یک موضوع دارند، هر دو قبول دارند که یکی از این دو نظر درست است، نه هر دو. البته ممکن است هر دو اشتباه باشند
دوم اینکه: هر دو قبول دارند که راهی برای تشخیص درستی یا نادرستی این نظرات هست
سوم اینکه: هر دو میدانند که میتوانند دیدگاه درست خود را به دیگری انتقال دهند و به او اثبات کنند که نظرش صحیح نیست و نظر طرف مقابل صحیح است
چهارم اینکه: بالاخره هر دو قبول دارند که امکان شناخت برای انسان هست

جواب حل مسئله صفحه درس ۴۷ درس ششم فلسفه یازدهم

گذشتگان چنین می اندیشیدند که رنگ یکی از خواص و ویژگی های هر جسم است؛ یعنی یک جسم، همانطور که طول و عرض و ضخامت دارد، یکی از رنگ ها را هم دارد. امروزه دربارە رنگ اجسام اختلاف نظرهایی پدید آمده است. مهم ترین اختلاف این است که آیا اشیا واقعا به همان رنگی هستند که ما میبینیم؟ برخی فیزیک دان ها گفته اند: نه؛ زیرا ممکن است یک چیز در دو حالت و از دو زاویه متفاوت با دو رنگ مختلف دیده شود. عدهای از همین اختلاف نظر نتیجه گرفتهاند که انسان توانایی شناخت پدیده ها را ندارد. آیا میتوان از این نمونه نتیجه گرفت که امکان شناخت اشیا برای انسان نیست؟
پاسخ: نه، این نتیجه قابل قبولی نیست. اینکه یک شیء در دو حالت و از دو زاویه متفاوت با دو رنگ مختلف دیده شود، نشان می دهد که رنگ یک شیء به شرایط محیطی و شرایط نوری بستگی دارد. اما این نمی تواند به این معنا باشد که انسان توانایی شناخت اشیا را ندارد. در واقع، انسان با استفاده از حواس خود، می تواند اشیا را با دقت و شناخت کامل تشخیص دهد. البته، برای شناخت دقیق تر اشیا، ممکن است نیاز به ابزارهایی مانند میکروسکوپ و دستگاه های تصویربرداری داشته باشیم. اما این نشان نمی دهد که انسان توانایی شناخت اشیا را ندارد.
جواب به کار ببندیم صفحه ۴۹ درس ششم فلسفه یازدهم

۱ نمونه هایی از پیشرفت دانش را ذکر کنید که با تکمیل دانش قبلی صورت گرفته باشد.
پاسخ: نیوتن با کشف قانون جاذبه به قوانینی دست یافت که از طریق آنها میتوان حرکت اشیا و نور را توضیح داد اما چون نظریه اش ناقص بود بعد ها دانشمندان دیگر تئوری های نسبیت عام و خاص را مطرح کردند که نظریه های آن ها از نیوتن کامل تر بود.

۲ نمونه هایی از پیشرفت دانش را ذکر کنید که با تصحیح دانش قبلی رخ داده باشد.
پاسخ: فرضیه مسطح بودن زمین که قرن ها مورد پذیرش دانشمدان بود و بعد ها باطل شد و کروی بودن زمین مورد قبول واقع شد

۳ چرا کسی که گرفتار شک مطلق در شناخت میشود و میگوید هیچ شناختی ممکن نیست، خودش به امکان شناخت اقرار کرده است؟
پاسخ: زیرا خود این نظر که هیچ شناختی ممکن نیست با شک مطلق ناسازگار است و این نظر که هیچ شناختی ممکن نیست خود به نوعی شناخت است و به همین دلیل با شک مطلق سازگار نیست.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.