جواب فعالیت درس ۶ پیام نهم؛ صفحه ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۳

جواب فعالیت درس ۶ پیام نهم؛ صفحه ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۳

گام به گام درس ششم پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۶ پیام نهم؛ صفحه ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۳

گام به گام درس ششم پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم / درس ۶ :: وضو، غسل و تیمم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ درس ۶ پیام نهم

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید.
جواب: ۱- وضو گرفتن باعث افزایش طول عمر می شود
۲- بستر خواب وضو گیرنده هنگام خوابیدن برای او مانند مسجد می شود
۳- خواب وضو گرینده برای او نماز می شود

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۰ درس ۶ پیام نهم

الف) با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضو صحیح و در کدام یک، باطل است.

آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گلاب وضو می‌گیریم. 
جواب: باطل است – زیرا آب گلاب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.

در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می‌گیریم. 
جواب: صحیح است – آب رودخانه مطلق است و به دلیل اینکه از آب‌های عمومی مباح نیز می‌باشد.

هنگام وضوگرفتن، کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما مشغول صحبت با او شویم و بعد از پایان صحبت، وضوی خود را ادامه دهیم.
جواب: باطل است زیرا شرط موالات که به بدون فاصله بودن اعمال وضو اشاره دارد رعایت نشده است.

ب) در حضور معلمتان وضو بگیرید و از او بخواهید اشکالات احتمالی وضوی شما را برطرف کند.
جواب: بر عهده دانش آموز است

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۱ درس ۶ پیام نهم

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی را که باید به جای وضو تیمم کرد، بیان کنید.
جواب: آب در دسترس نباشد
آب در دسترس است ولی غصبی یا خیلی گل آلود است
آب کم است که اگر وضو بگیریم یا غسل کنیم از تشنگی به سختی خواهیم افتاد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۳ درس ۶ پیام نهم

با همفکری دوستان خود بگویید تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است. 
جواب: سنگ و غبار- شن و ماسه

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۳ درس ۶ پیام نهم

۱- از شرایط وضوی صحیح، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.
جواب: ۱-پاک بودن آب وضو
۲-مُطلَق بودن آب وضو
۳-مباح بودن آب و ظرف آن
۴- پاک بودن اعضای وضو
۵- نبودن مانع در اعضا
۶- ترتیب
۷- مُوالات

۲- سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز، تیمم کند، بیان کنید.
جواب: ۱) آب در دسترس دارد، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
۲) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
۳) استفاده از آب برای بدن ما ضرر داشته باشد.

۳- شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه، توضیح دهید.
جواب: ١- نیّت
۲-کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است، میزنیم.
۳-دست ها را بالای پیشانی می گذاریم و آن ها را تا روی ابروها و بالای بینی میکشیم.
۴-کف دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان میکشیم
۵-کف دست راست را پشت دست چپ می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان میکشیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.