جواب فعالیت های درس ۷ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۷ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس هفتم تاریخ دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۷ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس هفتم تاریخ دوازدهم

گام به گام تاریخ دوازدهم انسانی / درس ۷: ایران در دوره حکومت رضاشاه

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۲ تاریخ دوازدهم

پس از همفکری و مرور آموخته‌های قبلی، درباره شیوه یا شیوه‌های معمول به قدرت رسیدن خاندان‌ها و سلسله‌ها در تاریخ ایران بحث و گفت‌وگو کنید.
پاسخ: خاستگاه بسیاری از حکومت‌ها در تاریخ ایران ایلی بوده است. معمولاً به دنبال سقوط یک سلسله، دوره‌ای از هرج و مرج در جامعه پیش می‌آمد و نیاز به امنیت و نظم و احساس می‌شد. در این شرایط هر ایلی که دارای نیروی نظامی رزمنده، آموزش دیده و ورزیده و شرایط قدرت‌گیری مناسبی بود به پا می‌خاست و کنترل اوضاع جامعه و حکومت را در دست می‌گرفت. گاهی با مشارکت ایل‌ها پیرامون یک خاندان حکومت تشکیل می‌شد مانند حکومت صفویان. این وضع تا دوران قاجار ادامه داشت. در پایان دوره قاجار، حکومت پهلوی با کودتای نظامی و ابزارهای سیاسی قدرت را در دست گرفتند.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۹۵ تاریخ دوازدهم

بحث و گفت‌وگو کنید
– با توجه به آنچه در درس‌های قبل آموختید، درباره تأثیر شرایط اجتماعی بر به قدرت رسیدن رضاخان گفت‌وگو کنید.
پاسخ: شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی ایران بس از جنگ جهانی اول، مداخلات گسترده بیگانگان در مقدرات ایرانیان ، قحطی، گرسنگی و فقر اقتصادی ، همچنین شورش و آشوب و از میان رفتن امنیت در جامعه ، وضعیت جامعه ایران را به کونه ای کرده بود که همگان را نا امید و آینده ای تیره و تار را پیش روی آنان قرار می داد. در جنین شرایطی وجود یک شخصیت مقتدر که ضمن برقراری امنیت داخلی، بتواند در مورد آینده ایران، موجبات اطمینان خاطر آنان را فراهم سازد ، نیازی حیاتی می نمود. رضاخان در یک موقعیت استثنایی از لحاظ تاریخی و بهرهمندی از توانمندی های منحصر به فرد خود در زمینه های گوناگون و به ویژه برخورداری از حمایت همه جانبه انگلیسی ها به قدرت رسید

جواب پرسش های نمونه صفحه ۹۸ تاریخ دوازدهم

۱- با توجه به آنچه در درس‌های قبل آموخته‌اید بیان کنید که به نظر شما شرایط اجتماعی به قدرت‌گیری رضاخان کمک کرد یا برعکس؟ چرا؟
پاسخ: بله، شرایط اجتماعی در آن زمان به گونه ای بود که زمینه را برای بقدرت رسیدن رضاخان فراهم کرد .سرکوب شورش های نظیر شورش شیخ خزعل و شورش های دیگر باعث افزایش محبوبیت رضاخان شد. و از سوی دیگر انگلیسی ها و طرفداران رضاخان این گونه تبلیغ می کردند که تنها رضا خان می تواند تامین کننده امنیت و براور نده کننده آرامش در کشور باشد

۲- رضاشاه برای حذف احمدشاه از صحنه سیاسی ایران چه کرد؟
پاسخ: رضاخان در غیاب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم می کرد و در عین حال، می کوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا نشان دهد

۳- مجلس مؤسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟
پاسخ: در آذر سال ۱۳۰۴ مجلس موسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفت و گو، رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثی اعلام کرد.

۴- اقدامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهید.
پاسخ: رضاشاه با نام تمدن، تجدد و مبارزه با کهنه‌پرستی اقدام به یک شکل کردن لباس‌ها و کشف حجاب بانوان (برداشتن حجاب) کرد. اما مردم در مقابل این حرکت مقاومت کردند. از جمله قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد که در جریان آن عده زیادی از مردم کشته شدند.

۵- توضیح دهید چرا رضا شاه سیاست گرایش به آلمان را پیش گرفت.
پاسخ: انگلیسی‌ها برای مساعدت به آلمان که گرفتار مصائب جنگ جهانی اول بود، زمینه را برای فعالیت‌های تجاری و صنعتی آلمان در ایران فراهم کردند با این امید که از افتادن آلمانی‌‌ها به دام کمونیسم جلوگیری کنند؛ به همین دلیل، رضاشاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه‌های آلمانی گشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.