جواب درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

جواب درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۷: جامعۀ جهانی

مقایسه کنید صفحه ی ۵۷ جامعه شناسی یازدهم

با توجه به آن چه در فصل اوّل درباره سه مرحله استعمار، استعمار نو و استعمار فرانو گفته شد، موقعیت فرهنگی جوامع غیر غربی را در این سه مرحله، مقایسه کنید.
پاسخ: در استعمار قدیم و استعمار نو کشورهای غیر غربی به لحاظ اقتصادی و سیاسی اسیب پذیر بودند. زیرا در استعمار قدیم استعمار گران حضور مستقیم در کشور های غیر غربی داشتند و در استعمار نو هم استعمار گران با انتخاب دست نشانده برای این جوامع استقلال سیاسی این جوامع را تضعیف کردند ولی در استعمار فرا نو هویت فرهنگی کشورهای غیر غربی از طریق رسانه ها و موقعیت برتر جوامع غربی در این زمینه، به خطر افتاد و کشور های غربی هویت فرهنگی دیگر کشور ها را هدف قراردادند.

گفت و گو کنید صفحه ۶۲ جامعه شناسی یازدهم

با توجه به متن بالا درباره هویت کشورهای تازه تأسیس و تاریخی که برای هویت آنها تدوین می‌شود، تأمل و گفت‌وگوکنید.
پاسخ: کشورهای تازه تاسیس وارد مرحله استعمار فرانو می شوند به لحاظ هویت تاریخی ،استقلال سیاسی-اقتصادی آن ها به رسمیت شناخته می شود ولی اقتصاد وابسته آن ها و قرار گرفتن در چرخه نا متوازن ثروت جهان منجر به آن می شود که از سوی کشورهای غربی برایشان هویت قومی و سکولار تدوین و تعریف شود. و تنها در قالب مزیت نسبی در تولید برخی کالا ها به صورت تک محصولی درمی آیند و خود را از این طریق به دیگران معرفی می کنند.

با هم تکمیل کنید صفحه ۶۲ جامعه شناسی یازدهم

حالت‌های مختلف جامعه جهانی
(براساس ویژگی‌های فرهنگ غالب)
پیامدها و نوع چالش‌ها نمونه
فرهنگ غالب (ویژگی های مطلوب را داشته باشد)  انسحام فرهنگ اسلام(جامعه آرمانی)
حضور فعال فرهنگ های متفاوت در جامعه جهانی بین فرهنگی – تمدنی مواجهه فرهنگ غرب با اسلام
فرهنگ غالب(فاقد ویژگی های مطلوب باشد) چالش های درونی فرهنگ سلطه (تقسیم جامعه جهانی به مرکز-پیرامون)

مفاهیم اساسی صفحه ۶۳ جامعه شناسی یازدهم

نظام نوین جهانی، جامعه‌ی جهانی، فراماسونرها، روابط مرکز پیرامونی، استعمار و ادغام، فرهنگ سلطه

خلاصه کنید صفحه ۶۳ جامعه شناسی یازدهم

– استعمار مهم‌ترین عامل ادغام جوامع غیر غربی در نظام نوین جهانی بود.
– در هر دوره ‌ی تاریخی، جوامع مختلف و شبکه روابط میان آنها، جامعه جهانی را می‌سازد.
– در گذشته؛ فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، هر یک در بخشی از جهان، حاکمیت و قدرت سیاسی مربوط به خود را به‌وجود آورده بودند.
– فرهنگ غرب از سده هفدهم تا بیستم، شکل جدیدی به روابط میان جوامع یا جامعه جهانی بخشید.
– نظام نوین جهانی، جوامع غربی را به‌صورت مرکز و سایر جوامع را به‌صورت پیرامون درآورد.
– زوال تدریجی قدرت کلیسا به حاکمیت فئودال‌ ها و اربابان بزرگ (کنت‌ ها و لردها) منجر شد.
– دولت‌های سکولار غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی دینی نداشتند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.