جواب درس ۷ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۷ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس هفتم انگلیسی هفتم

جواب درس ۷ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس هفتم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم / درس هفتم صفحه ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱

جواب و معنی صفحه ۳۸ زبان هفتم

Listen to the students talking about going to a friend’s house.
به صحبت های دانش آموزان در مورد رفتن به خانه دوستان گوش دهید.

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم. آیا تو با من می آیی؟

Hossein: What time are you going?

حسین: ساعت چند می روی؟

Omid: Around 5 in the afternoon.

امید: حدود ۵ بعد از ظهر.

Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?

حسین : من مطمئن نیستم بتوانم اما سعی خودم را خواهم کرد. آدرسش کجاست؟

Omid: 5 Azadi Street.

امید: خیابان آزادی ۵.

Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.

حسین: قبل از رفتن به من زنگ بزن. شماره تلفن من 586-2144 است.

Omid: OK, bye.

امید: بسیار خوب . خدانگه‌دار

جواب و معنی صفحه ۳۹ زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۳۹ زبان هفتم

Practice 1: Talking about Your Address – تمرین 1: در مورد آدرس خود صحبت کنید

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– 15 Shahid Hakim Street, Manzarieh.
منظریه ، خیابان 15 شهید حکیم.
– What’s your address?
آدرس شما چیست؟
– 24 Laleh Street, Sa’dieh.
خیابان لاله 24 ، سعدیه.
– Where do you live?
کجا زندگی می کنید؟
– 39 Kargar Street, Baharestan.
خیابان کارگر 39 ، بهارستان.
– What’s his address?
آدرسش چیه؟
– 67 Mahan Street.
خیابان ماهان 67.
– What’s her address?
آدرسش چیه؟
– 81 Farnam Street
خیابان فرنام 81
– What’s their address?
آدرس آن ها چیست؟

جواب و معنی صفحه ۳۹ زبان هفتم

Practice 2: Talking about Your Telephone Number – تمرین 2: صحبت کردن در مورد شماره تلفن

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– 433-7891 – What’s your telephone number?
شماره تلفنت چنده؟
– 652-0796 – What’s Ali’s home number?
شماره خانه علی چیست؟
– 0925-3345462 – What’s his mobile phone number?
شماره تلفن همراه او چیست؟
– 213-4561 – What’s her office phone number?
شماره تلفن دفتر او چیست؟
– 598-9863 – What’s their telephone number?
شماره تلفن آنها چیست؟

 

جواب و معنی صفحه ۳۹ زبان هفتم

Practice 3: Telling the Time –  تمرین 3: گفتن زمان

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– 10 (O’clock).
10 (ساعت)
– What time is it?
ساعت چند است؟
– At 5:45 in the afternoon/p.m.
ساعت 5:45 بعد از ظهر / عصر
– What time are you going?
چه زمانی قرار است بروید؟
– 8:20 in the morning/a.m.
8: 20 صبح / صبح
– What time is he going?
او چه ساعتی می رود؟
– 7:15 in the evening/p.m.
7:15 عصر / عصر
– What time is she coming back?
چه ساعتی برمی گردد؟
– At 9:30
ساعت 9:30
– What time are they leaving?
چه ساعتی می روند؟

جواب و معنی صفحه ۴۰ زبان هفتم

e man giving his contact information to a secretary.

به مردی که اطلاعات تماس خود را به منشی می دهد گوش دهید.

Secretary: What’s your phone number?

مدیر : شماره تلفن شما چیست

Man: It’s 344-5302.

اون هست ۳۴۴-۵۳۰۲

Secretary: And your e-mail address?

مدیر :و  آدرس ایمیل شما ؟

Man: h-omidi60@xymail.com

….

Say your e-mail address and spell it.
آدرس ایمیل خود را بگویید و هجی کنید.

جواب و معنی صفحه ۴۱ زبان هفتم

Listen to the conversations and check (✅) the correct items.
به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✅) را بررسی کنید

جواب و معنی صفحه ۴۱ زبان هفتم

Pair Work: Suppose you and your friend are in an office. You are the secretary. Ask your friend about his/her address and telephone number. Then change roles. Fill out the table below.
فرض کنید شما و دوستان در یک اداره هستید . شما منشی هستید . از دوست تان راجب آدرسش و شماره تلفن سوال کنید سپس نقش تان را عوض کرده و جدول بالا را پر کنید

جواب و معنی صفحه ۴۱ زبان هفتم

Pair Work
Do the conversation 

تمرین سوم درس 7 زبان هفتم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ زبان انگلیسی هفتم + معنی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از انگلیسی هفتم درس ۸ با جواب و برای بخش قبلی از درس ششم زبان هفتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.