جواب فعالیت های فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۷ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل هفتم زیست یازدهم

گام به گام زیست شناسی یازدهم / فصل هفتم :: تولید مثل

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

الف) به چه دلیل ابتدا تقسیم رِشتمان و سپس کاستِمان رخ می‌دهد؟
هدف از رشتمان افزایش تعداد یاخته ها در لایه زاینده است . با توجه به این که یاخته های این لایه مرتّباً به زامه تبدیل می شوند برای پابرجا ماندن و حفظ لایه زاینده، ابتدا یاخته ها با رشتمان زیاد می شوند و سپس در تعدادی از آن ها کاستمان رخ می دهد .

ب) در انسان زام‌یاخته اولیه، ثانویه و زام یاختک از لحاظ فام‌تنی با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟پاسخ: 
زام یاخته اولیه :
از نظر عدد فام تنی (تعداد فام تن ها) ، یاخته دیپلوئید یا n۲ فام تنی (۴۶کروموزم در انسان) است و تعداد فام تن های آن با زامه زا برابر است چون از تقسیم رشتمان زامه زا ایجاد شده است و از نظر شکل ، فام تن هایش به شکل تترادی(۲۳تتراد) دیده می شوند
زام یاخته ثانویه :
از نظر عدد فام تنی ، هاپلوئید یا n فام تنی (۲۳فام تن در انسان) است و تعداد فام تن های آن نصف زام یاخته اولیه و زامه زا است چون از تقسیم کاستمان ۱ در زام یاخته ها ایجاد شده اند و از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل دو فامینکی (۲۳فام تن دو فامینکی) هستند
زام یاختک :
از نظر عدد فام تنی یاخته هاپلوئید یا n فام تنی(۲۳فام تن در انسان) و تعداد فام تن های آن مثل زام یاخته ثانویه است چون از تقسیم کاستمان ۲ در زام یاخته ثانویه ایجاد شده اند و از نظر شکل ، فام تن های یاخته به شکل تک فامینکی (۲۳ فام تن تک فامینکی) هستند

پ) زام‌یاختک و زامه با هم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟ پاسخ: 
شباهت:
زام یاختک و زامه هر دو از نظر فام تنی مثل هم اند یعنی یاخته هایی هاپلوئیدی (n فام تنی) با فام تن های تک فامینکی (۲۳ فام تن تک فامینکی) هستند
تفاوت:
یاخته های زام یاختک :
درون دیواره لوله زامه ساز و بصورت متصل به هم و تمایز نیافته (یاخته به حالت گردتر با هسته درشت و سیتوپالسم زیادتر و تقریبا بدون تاژک) وجود دارند اما
یاخته های زامه :
در وسط لوله زامه ساز بصورت مجزا از هم و تمایز یافته (یاخته به حالت کشیده با هسته فشرده و سیتوپالسم ناچیز و تاژک دار) دیده می شوند

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

الف) با توجه به شکل ۴ مسیر عبور زامه را مشخص کنید. مسیر عبور زامه
ب) با توجه به ترکیبات مایع منی و وجود تعداد زیادی زامه در آن، برای جلوگیری از بعضی از بیماری‌ها مثل عفونت، یا التهاب پروستات چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این رابطه اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
پاسخ: رعایت بهداشت فردی در همه مواقع مثل حمام کردن و تعویض به موقع لباس های زیر ، جلوگیری از چاقی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۳ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

شروع یائسگی همراه با علائمی است. در مورد علائم این دوره و روش‌های کاهش بروز این علائم، تحقیق کرده و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. پاسخ: 
علائم : اضافه وزن ، گر گرفتگی ، اختلال خواب و عرق های زیاد شبانه، پوکی استخوان ، مشکلات روحی، ….
راه های پیشگیری یا درمان : هورمون درمانی (با نظر پزشک) ، رژیم غذایی مناسب، ورزش…

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

در انسان مام یاخته اولیه، ثانویه و تخمک از لحاظ فام‌تن‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ پاسخ: 
مام یاخته اولیه :
از نظر عدد فام تنی (تعداد فام تن ها) ، یاخته دیپلوئید یا n۲ (در انسان ۴۶) فام تنی است و از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل تترادی هستند
مام یاخته ثانویه :
از نظر عدد فام تنی ، هاپلوئید یا n (در انسان ۲۳) فام تنی و از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل دو فامینکی هستند
تخمک :
از نظر عدد فام تنی یاخته هاپلوئید یا n فام تنی (مثل مام یاخته ثانویه) و از نظر شکل ، فام تن های یاخته به شکل تک فامینکی هستند

اوّلین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارند؟
پاسخ: اولین جسم قطبی حاصل کاستمان یک است و از نظر فام تنی شبیه مام یاخته ثانویه اما دومین جسم قطبی حاصل کاستمان ۲ و از نظر فام تنی شبیه تخمک است

مراحل تخمک‌زایی در این شکل را با مراحل زامه‌زایی (شکل ۲) مقایسه کنید. شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را بنویسید. پاسخ: 

شباهت‌ها: 
در هر دو، دو مرحله میوز انجام می‌شود.
در هر دو ابتدا می‌توز و سپس میوز رخ می‌دهد.
سلول های حاصل از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند.

تفاوت‌ها:
در اسپرم زایی، مرحله تمایز و تغییر شکل را داریم ولی در تخمک‌زایی نداریم. حاصل تخمک‌زایی یک عدد تخمک و ۳ عدد جسم قطبی است ولی حاصل اسپرم زایی ۴ عدد اسپرم میباشد.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۷ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

در بعضی منابع، دوره جنسی تخمدان‌ها را به دو قسمت انبانکی و جسم زردی (لوتئال) تقسیم‌بندی می‌کنند. به‌نظر شما:

۱- هر قسمت مربوط به چه بخشی از دوره جنسی است؟
پاسخ: قسمت یا مرحله انبانکی مربوط به نیمه اول از دوره جنسی است که در آن انبانک رشد می کند و درونش مام یاخته در حال رشد است و قسمت یا مرحله جسم زردی یا لوتئال مربوط به نیمه دوم از دوره جنسی است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و با تشکیل جسم سفید تمام می شود.

۲- در هر قسمت، چه هورمون‌هایی از هیپوفیز بیشتر روی تخمدان اثر می‌گذارند؟
پاسخ: در مرحله انبانکی، هورمون FSH در ابتدای مرحله و هورمون LH در انتهای مرحله و در مرحله جسم زردی، هورمون LH در ابتدای مرحله و هورمون FSH در انتهای مرحله بیشتر روی تخمدان اثر می گذارد

۳- در هر قسمت چه هورمون‌هایی از تخمدان ترشح می‌شوند و چه تغییری در میزان این هورمون‌ها رخ می‌دهد؟ پاسخ: 
در مرحله انبانکی با رشد انبانک، هورمون استروژن ، از مقدار کم به بیشترین مقدار خود می رسد و بعد در انتهای مرحله مقدارش کاهش می یابد
در مرحله جسم زردی، با رشد جسم زرد، ابتدا پروژسترون ، به بیشترین مقدار خود می رسد و بعد در انتهای مرحله به تدریج کاهش می یابد. البته استروژن هم مقداری بالا می رود و در انتها کاهش می یابد.

۴- جداکننده این دو بخش چه مرحله‌ای است
پاسخ: مرحله تخمک گذاری است که در آن انبانک به جسم زرد تبدیل می شود .

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۱۱ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

۱- دو قلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می‌توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟
پاسخ: چون از لقاح بین دو تخمک با دو اسپرم به صورت جداگانه ، به وجود آمده اند.

۲- دو قلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهری نسبت به هم چگونه‌اند؟
پاسخ: چون حاصل یک تخم لقاح یافته اند و همسان هستند، حتما دارای جنسیت مشابه و صفات بسیار شبیه به هم هستند.

۳- در مورد اثر انگشت دو قلوهای همسان و ناهمسان اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید
پاسخ: دوقلوهای ناهمسان قطعا اثر انگشت متفاوت دارند. اما در دوقلوهای همسان هم اثر انگشت یکی نیست. چون عالوه بر ژن ها، عوامل مختلفی در دوران جنینی مانند شرایط محیطی، استرس های وارد بر مادر، طول بندناف و… اثر دارند

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۱۲ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

مادران باردار ممکن است تا پایان هفته چهارم بعد از لقاح هنوز از بارداری خود مطلع نباشد. با توجه به زمان‌های چرخه قاعدگی به نظر شما این مادران از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستند؟
پاسخ: با توجه به آمادگی تخمک، معمولا لقاح از زمان تخمک گذاری تا ۴۸ ساعت بعد ممکن است رخ دهد. اتفاق نیفتادن قاعدگی تا چهار هفته بعد( با تاخیر دو هفته ای) می تواند برای مادر و پزشک معنی دار باشد.

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۱۳ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

– چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداری شخص وجود دارد؟
پاسخ: وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ مدهد نشانه بارداری است .
– چرا روز شروع آخرین قاعدگی را در نظر می‌گیرند؟
پاسخ: چون تخمک گذاری و لقاح ، علامت مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعدگی برای شخص کاملا مشخص است و معمولاً در نیمۀ دوره جنسی شخص ، تخمک گذاری انجام می شود و لقاح بعد از تخمک گذاری رخ می دهد . بنابراین ، محاسبات آن دقیق تر انجام می شود .

– گفته می‌شود مدت زمان بارداری ۹ ماه یا ۲۷۰ روز است. چرا پزشکان ۲۸۴ روز را مطرح می‌کنند؟
پاسخ: به علت عدم اطمینان از روزهای دقیق دوره جنسی فرد، 14 روز ابتدای دوره که هنوز تخمک گذاری انجام نشده است را به آن اضافه می کنند

جواب فعالیت ۹ صفحه ۱۱۳ فصل هفتم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۸ فصل هفتم زیست یازدهم

علاوه بر زایمان طبیعی، تولد نوزاد با عمل جراحی (سزارین) نیز انجام می‌شود. پزشکان زنان و زایمان، بیشتر توصیه می‌کنند که زایمان به صورت طبیعی انجام شود. در مورد جنبه‌های مثبت و منفی جراحی سزارین، اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتایج به‌دست آمده را به‌صورت گزارش در کلاس ارائه کنید. پاسخ: 
مثبت:
– دوره ریکاوری و بهبود پس از عمل طولانی تر است
– دوره نقاهت عمل سزارین بسیار دشوار است
– درد بعد از زایمان در سزارین بیشتر است
– در آغوش گرفتن نوزاد برای مادر دشوار است .
– رفتن به سرویس بهداشتی برای او تا چندین روز مشکل است .
– ماندن جای زخم و بخیه روی شکم و احساس خارش در آن
– احتمال عفونت بعد از عمل بیشتر است.
– نیاز به خارج کردن رحم ، چسبندگی پس از سزارین ، عفونت مثانه یا رحم ، انسداد روده ، ناباروری یا سقط جنین در آینده و احتمال آسیب به جنین بیشتر است
– سزارین ممکن است در بارداری های بعدی اشکال ایجاد کند مثل جفت سر راهی ، جفت در عضله رحم
منفی: 
– برنامه ریزی برای زمان سزارین
– نیازی به تحمل درد در زمان طولانی نیست
– به نوزاد فشار زیادی وارد
نیم شود یعنی احتمال آسیب آن کمتر است .
– به دلیل بی هوشی مادر از اشک و عرق و … خبری نیست و مادر خروج مایعات و خون را مشاهده نمی کند
– نیازی به معاینات مکرر توسط پزشک و پزشکیار در حین زایمان نیست

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.