جواب درس ۷ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۷ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس هفتم عربی هفتم

جواب درس ۷ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس هفتم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس ۷ :: الأُسْرَهُ النّاجِحَهُ

کلمات صفحه ۹۴ عربی هفتم

أَکْبَر: بزرگ‌تر
أیُّها: ای «برای مذکّر»
أیَّتُها: ای «برای مؤنّث»
بِ‍: به وسیلهٔ
بَدَأَ بِ‍: شروع کرد به
جَمَعَ: جمع کرد
جَمَعْتُما: جمع کردید «مثنی»
حارّ: گرم «متضاد بارِد»
زَوجَه: همسر
سَمَحَ لِ‍: اجازه داد
کیمیاء: شیمی
لِأَنَّ: زیرا، برای اینکه
مُساعَدَه: کمک
مَمْلوء بِ‍: پُر از

ترجمه درس هفتم صفحه ۹۵ عربی هفتم

خانوادهٔ موفّق

خانوادهٔ موفّق

معنی صفحه 66 عربی هفتم۱- السَّیِّدُ زارِعیّ فَلّاحٌ و زَوْجَتُهُ فَلّاحهٌ.
ترجمه: آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورز است.
۲- هُما ساکِنانِ مَعَ أولادِهِما فی قَریَهٍ.
ترجمه: آن دو با فرزندانشان در روستا زندگی می‌کنند.
۳- عارِفٌ أکبَرُ مِنَ الْأخَوَیْنِ وَ سُمیَّهُ أکْبَرُ مِنَ الْأُخْتَیْنِ.
ترجمه: عارف از برادرها و سمیّه از خواهرها بزرگ‌ تر است.
۴- هُمْ أُسْرَهٌ ناجِحَهٌ.
ترجمه: آنها خانواده ‌ای موفق هستند.
۵- بَیتُهُمْ نَظیفٌ وَ بُسْتانُهُم مَمْلوءٌ بِأشْجارِ الْبُرتُقالِ وَ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ وَ التُّفّاحِ.
ترجمه: خانه ‌شان پاکیزه و باغ شان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ
گفت‌و گویی میانِ پدر و پسران

الْوالِد: أیْنَ ذَهَبْتَ یا عارِفُ؟
ترجمه: پدر: ای عارف کجا رفتی؟
عارف: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.
ترجمه: عارف: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد.
الْوالِد: کَیْفَ رَجَعْتُما یا صادِقُ وَ یا حامِدُ؟
ترجمه: پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟
الْأخَوانِ: بِالسَّیّارَهِ.
ترجمه: دو برادر: با اتومبیل.
الْوالِد: لِماذا ذَهَبْتُمْ أیُّها الْأولادُ؟
ترجمه: پدر: ای پسرها چرا رفتید؟
الْإِخْوَه: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.
ترجمه: برادرها: برای کمک به پدربزرگمان.

ترجمه درس هفتم صفحه ۹۶ عربی هفتم

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدَهِ وَ الْبَناتِ:
گفت‌و گویی میان مادر و دختران.

الْوالِدَه: أیْنَ ذَهَبْتِ یا سُمَیَّهُ؟ 
ترجمه: مادر: ای سمیّه کجا رفتی؟
سُمَیّه: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ شَیْماءَ وَ نَرْجِسَ. 
ترجمه: سمیه: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرگس.

الْوالِدَه: کَیْفَ رَجَعْتُما یا شَیْماءُ وَ یا نَرْجِسُ؟
ترجمه: مادر: ای شیما و نرگس چگونه برگشتید؟
الْأُخْتانِ: بِالسَّیّارَهِ. 
ترجمه: دو خواهر: با اتومبیل.

الْوالِدَه: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أیَّتُها الْبَناتُ؟
ترجمه: مادر: ای دخترها چرا رفتید؟
الْأخَوات: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا. 
ترجمه: خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان.

ترجمه و جواب صفحه ۹۷ عربی هفتم

بدانیم: فعل ماضی (۴)

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأَنتُمْ عَرَفْتُم جَوابَ سُؤالی.
ترجمه: شما دانستید جواب سوالی را
جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُما بَدَأْتُما بِالْمُسابَقَهِ
ترجمه: شما شروع کردید به مسابقه
جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُنَّ سَمِعْتُنَّ کَلامی بِدِقَّهٍ.
ترجمه: شما سخن مرا به دقت گوش کردید

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُما جَمَعْتُما کُتُبَ الْمَکْتَبَهِ.
ترجمه: شما کتاب های کتاب خانه را جمع کردید

به مقایسهٔ جمله‌های عربی و فارسی زیر دقّت کنید.

جواب تمرین درس ۷ صفحه ۹۹ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ با توجّه به متن درس جمله‌های صحیح و غلط را معلوم کنید.جواب تمرین درس ۷ صفحه ۹۹ عربی هفتم۱. عَدَدُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَهٌ. ❌
ترجمه: تعداد دختران و پسران پنج‌تاست.

۲. السَّیِّدُ زارعیّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. ❌
ترجمه: آقای زارعی معلم شیمی است.

۳. أشجارُ الرُّمّانِ فی بُستانِ السَّیِّدِ زارِعیّ. ✅
ترجمه: درخت‌های انار در باغ آقای زارعی است.

۴. کانَ الْحِوارُ اْلْأَوَّلُ بیَنَ الْوالِدَهِ و البَناتِ. ❌
ترجمه: گفتگوی اول بین مادر و دختران بود.

۵. کانَ هَدَفُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَهَ الْجَدِّ و الْجَدَّهِ. ✅
ترجمه: هدف پسران و دختران کمک به پدر بزرگ و مادر بزرگ بود.


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ جمله‌های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل‌های ماضی خط بکشید.

۱. یا بِنْتانِ، کَیْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟
قَرَأْتُما: دوم شخص جمع(مثنی)
ترجمه: ای دختران (دو دختر) چگونه درستان را خواندید؟

۲. یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لی بِالْکَلامِ؟
سَمَحْتَ : دوم شخص جمع(مذکر)
ترجمه: ای استاد، آیا به من اجازه میدهی که صحبت کنم؟

۳. أیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أطفالِکُنَّ؟
سَمِعْتُنَّ : دوم شخص جمع(مونث)
ترجمه: ای خانم‌ها، آیا صدای فرزندانتان را شنیدید؟

۴. أیُّهَا الطُّلّابُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟ – لان الجو حار
فَتَحْتُمْ : دوم شخص مفرد(مذکر)
ترجمه: ای دانش آموزان، چرا در کلاس‌ها را باز کردید؟ زیرا هوا گرم است.

جواب تمرین درس ۷ صفحه ۱۰۰ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ ترجمه کنید. 

 صفحه ۱۰۰ عربی هفتم


🔶 تمرین چهارم_ الرابع
✒ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱- اَلْمُعَلِّمَهُ …سَمَحَتْ… لی بِالْخُروجِ مِنَ الصَّفِّ. سَمَحَ / سَمَحَتْ✔
ترجمه: معلم اجازه داد به من برای خارج شدن از کلاس . اجازه داد / اجازه داد

۲- أَنَا وَ صَدیقی …نَجَحْنا… فِی الْمُسابَقَهِ. نَجَحْتُ / نَجَحْنا✔
ترجمه: من و دوستم موفق شدیم در مسابقه . موفق شدم / موفق شدیم

۳- أَیَّتُهَا الْأُختانِ، أَ ما …شَعَرْتُما … بِالِافْتِخارِ؟ ✔شَعَرْتُما / شَعرَتْمُ
ترجمه: ای دو خواهر آیا احساس افتخار نکردید؟ احساس کردیم / احساس کردید

۴- هوَ …فَرِحَ … من نجاحِ صَدیقِهِ. ✔فَرِحَ / فَرِحَتْ
ترجمه: او خوشحال شد از موفقیت دوستش . خوشحال شد / خوشحال شد

۵- أَیُّهَا الْأَصدِقاءُ، ماذا …صَنَعْتُم…؟ ✔صَنَعْتُم / صَنَعْتُنَّ
ترجمه: ای دوستان چه چیزی ساختید؟ ساختید / ساختید

۶- قالَتْ أُمُّ حَمیدٍ: أَنَا …مُنتَظِرَهٌ… . مُنتَظِرٌ / مُنتَظِرَهٌ✔
ترجمه: مادر حمید گفت: من منتظر هستم. منتظر /منتظر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.