جواب درس ۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۱, ۶۳

جواب درس ۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۱, ۶۳

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس هفتم فارسی هفتم

جواب درس ۷ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۱, ۶۳

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس هفتم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۷ :: علم زندگانی

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ فارسی هفتم

۱- چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟
جواب: چون پرواز کرده بود و خسته شده بود و دیگر توان پر زدن نداشت.

۲- به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟
جواب: اینکه بالاخره شما هم از روز اول بی‌تجربه بوده‌اید و کم کم تجربه کسب کرده‌اید. یا قبول کردن پند مادر و عمل به آن

۳- پیام اصلی درس چیست؟
جواب: برای موفقیت در زندگی می‌بایستی علم زندگی کردن را با تلاش و استفاده از تجربیات آموخت

جواب کارگروهی صفحه ۶۳ فارسی هفتم

۱- درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.
جواب: به عهده دانش‌آموز

۲- داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است، بیابید و در کلاس بخوانید.
جواب: روزی روزگاری یک هیزم شکن خیلی قوی برای کار به دنبال یک تاجر الوار(چوب) رفت؛ تاجر او را استخدام کرد و دستمزد خوبی برایش تعیین کرد. همچنین شرایط کاری بسیار خوب بود، بنابراین هیزم شکن تصمیم گرفت کارش را به بهترین شکل انجام دهد، تا محبت صاحب کار خود را جلب کند. رئیس جدید به او یک تبر داد و محل کارش را نشان داد. روز اول هیزم شکن ۱۸ درخت را قطع کرد. رئیسش به او تبریک گفت و از او خواست به همین روش به کار خود ادامه دهد.

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۶۳ فارسی هفتم

۱- در بیت‌های زیر متمّم‌ها را مشخّص کنید و بنویسید. جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۶۳ فارسی هفتم

در بیت اول: شاخکی، شاخساری، بامکی، جو کناری
در بیت دوم: وحشت، جای، رنج، راه

۲- دو واژه کوتاه شده از متن درس پیدا کنید و شکل کامل آن را در جدول زیر، مانند نمونه بنویسید.

کوتاه شده کامل
فتاد افتاد
گه گاه
شاخی شاخه‌ای
توش توشه
گهی گاهی

۳- با توجّه به معنی، املای صحیح کلمه را انتخاب کنید.
الف. هجوم – حجوم = حمله
ب. اجز – عجز = ناتوانی

۴- یک مفعول و یک متمّم از صفحه نخست درس ششم، پیدا کنید و جمله‌های آن را بنویسید.
مفعول: تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم. جمله عاطفی
متمم: این طور شد که به خودم گفتم: دیگر انتخاب کردن بس است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.