جواب درس ۷ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۶ ، ۵۷

جواب درس ۷ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۶ ، ۵۷

جواب درس هفتم فلسفه یازدهم رشته انسانی

جواب درس ۷ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۶ ، ۵۷

جواب درس هفتم فلسفه یازدهم رشته انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / درس هفتم فصل دوم : ابزارهای شناخت

جواب صفحه ۵۰ فلسفه یازدهم انسانی

عبارت‌های زیر را با دقت بخوانید.

۱- سرنوشت هرکس در گرو عملی است که خود انجام داده است.
پاسخ: بیانگر قدرت اختیار در انسان است، یعنی یک گزاره انسان شناختی است.
۲- تاریخ بشر با حوادث تلخ و ناگوار فراوانی آمیخته است.
پاسخ: یک گزاره در حوزه تاریخ بشر و حوادثی است که بر او گذشته است.
۳- یکی از فرشتگان الهی جبرئیل است که آوردن وحی بر پیامبران را برعهده دارد.
پاسخ: یک گزاره درباره جهان غیب و ماوراءالطبیعه است.
۴- زمین علاوه بر حرکتی که به دور خود و به دور خورشید دارد، حرکتی هم همراه با منظومه شمسی در کهکشان دارد.
پاسخ: یک گزاره علمی در حوزه فیزیک و علوم طبیعی است.
۵- انسانی که واقعا خدا را مقصود خود قرار بدهد، اعمالش در جهت رسیدن به او خواهد بود.
پاسخ: یک گزاره اعتقادی و تأثیر اعتقاد بر عمل است.
۶- جهان برای برخی انسان‌ها حکم قفس را دارد.
پاسخ: یک گزاره عرفانی و اخلاقی شمرده می شود.

جواب صفحه ۵۱ فلسفه یازدهم انسانی

جواب صفحه ۵۱ فلسفه یازدهم انسانیهر یک از این گزاره‌ها مربوط به چه حوزه‌هایی از دانش بشر می‌شود؟
پاسخ: ۱)انسان شناسی
۲)تاریخ
۳)وحی
۴)نجوم
۵)اخلاق و عرفان

جواب بررسی صفحه ۵۲ درس هفتم فلسفه یازدهم

گاهی ما در هنگام استفاده از حواس دچار خطا می شویم مثلا ممکن است چوب را داخل آب، شکسته ببینیم یا یک ساختمان بزرگ را، از فاصله دور، کوچک بپنداریم.
– آیا چنین پیشامد هایی سبب سلب اعتماد ما از حواس می شود؟ چرا؟
پاسخ: خیر.با وجود خطا باز هم از حواس استفاده میکنیم زیرا میزان صحت آن بیشتر از خطاست و شناخت حسی به قدری برای ما معتبر هست که بر پایه آن زندگی میکنیم.

– برای اینکه به خطای خود در این موارد پی ببریم، باید از چه ابزاری استفاده کنیم؟ آیا باز هم باید از حواس کمک بگیریم؟
پاسخ: حس و عقل*تشخیص خطای حسی به کمک خود حواس یا معرفت عقلی صورت میگیرد و باز هم از حواس برای تشخیص ها استفاده میشود

– آیا اینکه انسان می تواند متوجه خطای خود شود، می تواند دلیلی بر توانایی حواس برای شناخت اشیا باشد؟
پاسخ: بله. خطا در حواس سبب نمیشود که حواس را به طور کامل کنار نهیم

جواب بیان نمونه صفحه ۵۳ درس هفتم فلسفه یازدهم

آیا میتوانید نمونه های دیگری از ویژگی ها و حالات نفس را مثال بزنید که انسان ابتدا آن را در خود یافته و سپس در موجودات دیگر مشاهده کرده است؟
پاسخ:
۱-محبت و دشمنی
٢- استدلال کردن
٣- شادی و غم
۴- اخلاق و ویژگی های اخلاقی مانند ترس و شجاعت
۵- رابطه علیّت میان اراده انسان و افعال او
۶- احساس شک و تردید در برخی امور

جواب بررسی صفحه ۵۴ درس هفتم فلسفه یازدهم

آیا در علومی که از راه استدلال عقلی محض به دست می آیند، امکان خطا و اشتباه وجود دارد؟ با توجه به آنچه در منطق، دربارە استدلال آموخته اید، در این باره توضیح دهید.
پاسخ: در اینجا سه نکته مورد نظر است:
١ اشتباه فقط در بدیهیات راه ندارد، مانند اجتماع نقیضین محال است.
٢- در استدلال تجربی که از حس کمک می گیریم امکان خطا هست که با تلاش و کوشش علمی و دقت در آزمایش ها و تجربه ها آن را کم می کنیم.
٣ -در استدلال عقلی محض، جه در ریاضیات و جه در فلسفه امکان خطا وجود دارد. این خطا می تواند از ناحیه ماده باشد و می تواند از ناحیه صورت، یعنی شکل استدلال باشد. هر دو شکل خطا قاب تشخیص رفع شدن است.

جواب مقایسه صفحه ۵۶ درس هفتم فلسفه یازدهم

با اینکه «معرفت وحیانی» و « شهود و اشراق عارفانه» قرابت و نزدیکی هایی با هم دارند، اما تفاوتهایی اساسی نیز میان آنها وجود دارد. یکی از تفاوتهای این دو شیوە شناخت را در جدول زیر میبینید. آیا میتوانید موارد دیگری نیز به این فهرست اضافه کنید؟
پاسخ:

معرفت وحیانی شهود عارفانه
١ .معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است. ١ .شهود عارفانه مشاهدە قلبی خود عارف است.
۲در انتقال وحی به مردم اشتباهی رخ نمی دهد. ۲ممکن است که یک عارف در بیان شهود خود دچار اشتباه شود.
۳هدف وحی هدایت مردم است. ۳در شهود عارفانه لزوماً جنین هدفی وجود ندارد.
۴وحی فقط به کسی می شود که ویژگی های لازم نبوت را دارد ۴برای هر کسی که خالصانه به تزکیه نفس بپردازد رخ می دهد.

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۶ و ۵۷ درس هفتم فلسفه یازدهم

۱- وقتی ماه را در آسمان مشاهده میکنیم، آن را به اندازه یک توپ فوتبال میبینیم، در حالی که میدانیم قطر ماه حدود ۳۵۰۰ کیلومتر است. آیا به نظر شما، این اتفاق میتواند نمونه ای از خطای حواس به شمار بیاید؟
اصولا فاصله چه تأثیری در کوچک و بزرگی اشیا دارد؟
پاسخ: بله گاهی ما در ادراک حسی خود دچار مشکل میشویم که ناشی از خطای دید است. فاصله در کوچکی و بزرگی خود اشیا تاثیر ندارد بلکه فاصله در ادراک حسی ما در اشیا تاثیر دارد یعنی ما اجسام دورتر را کوچک تر و اجسام نزدیک را بزرگتر میبینیم. البته شناخت حسی در افراد متفاوت است و این به معنای عدم امکان معرفت نیست.

۲- حیوانات نیز مانند انسان ادراک حسی دارند حتی در برخی از حواس از انسان ها نیز قوی تر هستند، اما شناخت حسی و تجربی آنها از جهان پیرامونی با شناخت انسان قابل مقایسه نیست.
به نظر شما دلیل این میزان تفاوت میان شناخت حسی انسان و حیوان چیست؟
پاسخ: استفاده از قوه تعقل-در انسان شناخت های حسی با کمک عقل میتواند به شناخت حقایقی فراتر برسد که این حقایق میتواند مربوط به امور محسوس و طبیعی یا امور غیر محسوس باشد.

۳- برخی از فیلسوفان اعتقاد دارند شناخت و معرفت فقط در حوزه تجربه امکانپذیر است. به نظر شما آیا میتوان نظر این فیلسوفان را از طریق تجربه اثبات کرد؟ نظر خود را با دلیل بیان کنید.
پاسخ: خیر-این نظر که شناخت و معرفت فقط در حوزه تجربه امکان پذیر هست قضیه ای کلی است که از طریق تجربه قابل اثبات نیست زیرا تجربه جزئی گرا و محدودیت زمان و مکان دارد.

۴- آیا میتوان با تجربه، آنچه را که در عالم وجود دارد، شناخت؟ با همکلاسی های خود مباحثه کنید.
پاسخ: خیر-شناخت تجربی توانایی تبیین هر مسئله ای را ندارد

۵- با توجه به تنوع ابزارهای شناخت، درباره افراد زیر نظر دهید و بگویید که با چه اشکالاتی روبه رو میشوند؟

۱ کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت حس است و فقط معرفت تجربی اعتبار دارد.
پاسخ: حواس ما محدودیت هایی دارد و حتی گاهی در هنگام استفاده از حس دچار خطا میشویم و اگر تنها از ابزار شناخت حسی استفاده کنیم قادر به پاسخگویی به برخی سوالات مانند نیاز جهان به خدا و…نخواهیم بود.

۲ کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت عقل است و فقط معرفت عقلی محض اعتبار دارد.
پاسخ: از طریق شناخت عقلی بسیاری از معارف را میتوان شناخت و اگر تنها عقل را ابزار شناحتی معتبر بدانیم بشر را از شناخت هایی که از طریق حس یا شهود به دست می آید محروم ساخته ایم.

۳ کسی که معتقد است تنها ابزار شناخت قلب است و فقط شهود قلبی اعتبار دارد.
پاسخ: شناخت های شهودی. فردی و جزئی هستند و دیگران قدرت درک و دریافت این شناخت ها و یافته ها را ندارند.

۴ کسی که معتقد است تنها شهود وحیانی قابل اعتبار است
پاسخ: امکان شهود وحیانی صرفا برای پیامبران است و انسان های دیگر نمیتوانند در آن شریک باشند و اعتقاد به اینکه شهود وحیانی تنها راه شناخت است برابر است با بستن راه علوم به روی بشر.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.