جواب درس ۷ نگارش سوم؛ صفحه ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶

جواب درس ۷ نگارش سوم؛ صفحه ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶

گام به گام درس هفتم نگارش سوم

جواب درس ۷ نگارش سوم؛ صفحه ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶

گام به گام درس هفتم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس هفتم: کارِ نیک

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۴۲ درس هفتم نگارش سوم

۱- اول یک بار متن درس را برای خودت بخوان، بعد کتاب را ببند و کلمه هایی را که به یاد می آوری، در زیر بنویس.
فرمانروا ، تصمیم ، معمولی ، پیرمرد ، روستا ، می کند ، گذشته ، گردو ، جوز ، گودال ، جوانان و …..

۲- متن درس را بخوان، همه ی جمله هایی را که فرمانروا به پیرمرد گفت، جدا کن و بنویس.
«از این همه کار خسته نمی شوی؟ این کارها، کار جوانان است. تازه، چند سال طول می کشد تا درخت گردو بزرگ شود و میوه بدهد و آن وقت هم که معلوم نیست، تو زنده باشی!»
«آیا تو از این موضوع، ناراحت نیستی؟»

۳- مانند نمونه، به این قسمت از کلمه، یک جزء دیگر اضافه کن، تا کلمه ی معنی داری ساخته شود. جواب املا و واژه آموزی صفحه ۴۲ درس هفتم نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۴۳ درس هفتم نگارش سوم

۱- با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.
در زمان های دور …فرمانروایی… زندگی میکرد که خیلی دوست داشت از …حال … همه ی مردم باخبر باشد. برای همین …تصمیم … گرفت به شهرهای …مختلف … برود …همان طور… که داشت درخت ها و …سبزه ها … را نگاه میکرد از دور …پیرمردی … را دید که در حال کاشتن ..گردو ….  است. پیرمرد با …دقت… گودالی در زمین میکند.جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۴۳ درس هفتم نگارش سوم

۲- مانند نمونه کامل کن. جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۴۳ درس هفتم نگارش سوم ۳- دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان میدهند، خط بکش.
خواهد گفت ـ درو کرد ـ کاشته بودید ـ می رفت ـ خواهی شنید ـ گفته است ـ میخواهم بخوابم جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۴۳ درس هفتم نگارش سوم

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۴ درس هفتم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق زیر خوش خط و زیبا بنویس.
نا برده رنج ، گنج میسّر نمیشود مزد آن گرفت، جان برادر که کار کرد.

۲-جمله های نا مرتب را مرتب کن.
الف) فکر ـ ما ـ در ـ باشیم ـ باید ـ هم ـ به ـ دیگران ـ زندگی
ما باید در زندگی، به فکر دیگران هم باشیم.

ب)محبت ـ با ـ شما ـ کنید ـ به ـ مهربان ـ دیگران ـ تا ـ نیز ـ آنها ـ باشند.
به دیگران محبت کنید تا آنها نیز با شما مهربان باشند.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۴ درس هفتم نگارش سوم

۳- جدول را کامل کن. جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۴ درس هفتم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۴۵ درس هفتم نگارش سوم

بندهای زیر را بخوان و برای هر یک، موضوع مناسب بنویس. جواب نگارش صفحه ۴۵ درس هفتم نگارش سوم

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۴۶ درس هفتم نگارش سوم

۱- با توجه به کلمه ای که داده شده است، جمله را بازنویسی کن.
امسال دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی، خوب درس میخوانند.

الف) سال گذشته دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی، خوب درس خواندند.  (سال گذشته)
ب) سال آینده دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی، خوب درس خواهند خواند.  (سال آینده)

۲-جمله ها را به ترتیب اتفاقات داستان پری کوچولو، مرتب و شماره گذاری کن.
[4] گربه با پری کوچولو بازی میکرد و مواظب بود که او سرما نخورد.
[5]پری کوچولو با خوشحالی رنگین کمان را گرفت و به آسمان برگشت.
[2]یک روز که پری کوچولو با مادرش به زمین آمد، او را گم کرد.
[3]خاله خرگوشه لباسی را که بافته بود، به تن پری کوچولو پوشاند.
[1] پری کوچولو و مادرش در آسمان زندگی میکردند.

۳- یک کتاب داستان در کلاس بخوانید و به صورت گروهی، پرسشی طرح کنید. پس از آن، هر گروه برگه ی خود را با گروه بعدی جا به جا کند. سپس هر گروه به سؤالی که در اختیار دارد؛ پاسخ دهد
جواب این بخش بر عهده دانش آموز است و همانطور که گفته شده باید کتاب را در کلاس بخوانید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.