جواب درس ۷ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۳۸

جواب درس ۷ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۳۸

گام به گام درس هفتم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۷ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۳۸

گام به گام درس هفتم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۷: مهمان کوچک

جواب فکر می‌کنم صفحه ۳۸ هدیه ها دوم ابتدایی

پیامبر خدا پدر همه‌ی ماست. او همه‌ی بچّه‌ها را دوست دارد. مرا هم دوست دارد. او ……. .
پاسخ: به ان کودک و خانواده اش خرما داد ایشان می فرمایند مهمان حبیب خداست و باید با او مهربان و خوش رفتار بود

جواب دوست دارم صفحه ۳۸ کتاب درسی

من هم مانند پیامبر (صلّی الله علیه و آله) … .
پاسخ: کودکان و برادر و خواهر کوچکم مهربانی می کنم .

جواب امین و مینا صفحه ۳۸ هدیه ها دوم ابتدایی

امین و مینا درباره‌ی داستان مهربانی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.

امین: من از داستان «مهمان کوچک» یاد گرفتم …..
پاسخ: باید با یکدیگر مهربان باشیم.

مینا: من هم …
پاسخ: یاد گرفتم از دیگران برای کارهای خوبشان تشکر کنم

امین: پیامبر (ص) خیلی مهربان بود که ………
پاسخ: به کودک کمک کرد

مینا: اگر من به‌جای آن کودک بودم، ………
پاسخ: از بلال هم تشکر میکردم