جواب درس ۷ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۸, ۵۹, ۶۰

جواب درس ۷ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۸, ۵۹, ۶۰

گام به گام درس هفتم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۷ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۵۶, ۵۷, ۵۸, ۵۹, ۶۰

گام به گام درس هفتم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم / درس هفتم

جواب و معنی صفحه ۵۶ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣  معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.( یک نمونه، انجام شده است.)

جواب و معنی صفحه ۵۶ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۵۷ کتاب کار زبان هفتم

2️⃣  در متن زیر با حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که می توانید بخوانید، مشخص کنید.
(بر عهده دانش آموز است کلماتی که را میدانید مشخص کنید)

جواب و معنی صفحه ۵۷ کتاب کار زبان هفتم

متن بالا را دوباره بخوانید و در آن کلماتی را مشخص کنید که در زبان فارسی هم به کار میروند.
(با رنگ سبز مشخص شده است.)

3️⃣  نامه رسان محلهتان پاکت نامه ای را به خانواده شما داده است . پس از دیدن نشانی متوجه شدید که وی آن را اشتباهی به شما داده است. حال نشانی فرد گیرنده را به فارسی بنویسید و پاکت را در صندوق پست بیندازید تا به دست گیرنده اصلی برسد. جواب و معنی صفحه ۵۷ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۵۸ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣  قرار است در مدرسه شما همایشی با عنوان «مدرسه شاد» به زبان انگلیسی برگزار شود. دبیر زبان انگلیسیتان از شما خواسته تا با استفاده از اطالعات زیر، پوستری به زبان انگلیسی تهیه کنید.

جواب و معنی صفحه ۵۸ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۵۹ کتاب کار زبان هفتم

5️⃣  قرار است اداره آموزش و پرورش، انجمن زبان انگلیسی را در منطقه شما راهاندازی کند. برای عضوگیری برگه ای به شما ارائه شده است تا با توجه به اطلاعات فردی خود، آن را تکمیل کنید.

Name: …susan…
Telephone number: …32567345…
Address: …25 Zeitoon Sangar Street…
School Name: …Esmat…
School Phone Number: …23685239999…
Address: …karaj Shahidan St., Azadi St …
E-mail Address: …Info@hamyar.in…

جواب و معنی صفحه ۶۰ کتاب کار زبان هفتم

6️⃣ شما تاکنون حروف زیر را خواندهاید. سعی کنید با این حروف، کلماتی انگلیسی بنویسید که در زبان فارسی هم از آنها استفاده میکنیم.جواب و معنی صفحه ۶۰ کتاب کار زبان هفتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.