جواب فعالیت های درس ۸ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۸ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس هشتم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۸ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس هشتم جغرافیا دهم

گام به گام جغرافیا دهم /

درس هشتم :: تقسیمات کشوری ایران

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۲ جغرافیا دهم

صفحه خالی شناسنامه را با مشخصات خود پر کنید و نام هر کدام از تقسیمات ذکر شده را با توجه به صفحه اول شناسنامه خودتان تکمیل‌ نمایید.
پاسخ: باتوجه به محل زندگی خود شکل را تکمیل کنید.

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۲ جغرافیا دهم

1- به طور گروهی، نقشه استان خود را ترسیم، و شهرستان‌های آن را مشخص کنید.

2- با مراجعه به بخش تقسیمات کشوری، وضعیت محل زندگی خود را از نظر قرارگیری در شهرستان، بخش، روستا و شهر، مشخص، و مانند تصاویر بالا برای هر کدام، نقشه‌ای تهیه کنید.
جواب بر عهده خودتان است.
map.roostanet.com

3- با مراجعه به سایت اینترنتی استانداری یا اداره سیاسی محل زندگی خود، جدیدترین تغییرات تقسیمات کشوری استان خود را تهیه، و به کلاس گزارش کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.