جواب فعالیت های درس ۸ دفاعی دهم

جواب فعالیت های درس ۸ دفاعی دهم

گام به گام درس هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

جواب فعالیت های درس ۸ دفاعی دهم

گام به گام درس هشتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

جواب دفاعی دهم / گام به گام درس پنجم ۸ دفاعی دهم ؛ جواب فعالیت های صفحه ۷۵ , ۸۳
درس هشتم ( نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی) آمادگی دفاعی پایه هم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

درس هشتم :: نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۵ درس هشتم دفاعی دهم

اجرای مراسم صبحگاه در مدارس(به عهده دانش‌آموز)
جواب فعالیت این بخش بر عهده دانش آموز میباشد !

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۳ درس هشتم دفاعی دهم

با کمک مدرس آمادگی دفاعی خود و منابع تحقیقاتی، مواردی دیگر از عوارض زمین را که در شکل زیر آمده است توضیح دهیدجواب فعالیت ۱ صفحه ۷۵ درس هشتم دفاعی دهمپاسخ:
۱) کرانه نزدیک :
ساحلی از رودخانه که در طرف ما (نیروی خودی) باشد.
۲) کرانه دور : ساحلی از رودخانه که در طرف دشمن واقع شده باشد.
۳) کرانه چپ و راست : کرانه چپ و راست نسبت به جریان آب معیّن می گردد. بدین ترتیب که اگر در امتداد جریان آب بایستیم ( موافق جریان آب) سمت راست ما کرانه راست و سمت چپ ما کرانه چپ محسوب می گردد.
زاویه بی روح : منطقه ای است که در دسترس اسلحه یا برج مراقبت قرار دارد اما به دلیل شکل خاص زمین یا وجود موانع از محل مربوطه نمی توان بر روی آن شلیک مستقیم یا دیده بانی انجام داد.
شیب و ضد شیب : شیب و ضد شیب نسبت به محل دشمن مشخص می شود. به قسمتی از دامنه کوه که در دید مستقیم دشمن قرار دارد، شیب و به قسمتی از دامنه کوه که در دید مستقیم دشمن قرار ندارد، ضد شیب می گویند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.