جواب فعالیت های درس ۸ دفاعی نهم؛ صفحه ۷۲ تا ۹۵

جواب فعالیت های درس ۸ دفاعی نهم؛ صفحه ۷۲ تا ۹۵

جواب فعالیت های درس هشتم دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس ۸ دفاعی نهم؛ صفحه ۷۲ تا ۹۵

جواب فعالیت های درس هشتم دفاعی نهم

جواب دفاعی نهم / جواب فعالیت های درس ۸ و صفحه ۷۲، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۹۳، ۹۵ آمادگی دفاعی نهم / درس ۸ :: نظام جمع و شیوه‌های رزم انفرادی

جواب فعالیت صفحه ۷۲ آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه 72 آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۱) 
در کارهای اجتماعی و زندگی فردی، «نظم» نقش عمده و تعیین کننده‌ای دارد. خداوند بزرگ وجود نظم در نظام آفرینش را مسئله مهمی به حساب آورده و در جای جای قرآن کریم مردم را به تفکر در نظم نظام آفرینش دعوت کرده است تا از این راه، به وجود خداوند متعال پی‌ببرند. امیرالمؤمنین علی در آخرین وصیت نامه خویش، بیش از هر چیز مردم را به رعایت نظم در کارها سفارش کرده‌اند.
۱- توجه به نظم در آیات قرآن:

جواب: ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم.
سفارش به نظم در کلام امیرالمؤمنین علی (ع):
جواب: هر کاری را به موقع و هر امری را در جای خودش انجام بده

جواب فعالیت صفحه ۷۸ تا ۷۹ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۲) 
با همراهی معلم درباره حالت دیگری از نظام جمع که در شکل نشان داده شده است، تحقیق کنید.

۱- زیاد کردن فاصله به اندازه یک آرنج:
جواب: در این نظام جمع فقط افراد با فرد کنار دست خود به اندازه یک آرنج فاصله دارند.

۲- زیاد کردن فاصله به اندازه یک دست:
جواب: در این حالت هر فرد با فرد کناری خود به اندازه یک دست فاصله دارد.

۳- زیاد کردن فاصله به اندازه دو دست: 
جواب: در این حالت نفر وسط به اندازه دودست با نفر راست و چپ خود فاصله دارد.

جواب فعالیت صفحه ۷۹ تا ۸۰ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
دانش‌آموزان با سازماندهی منظم، این بخش از فعالیت را در محوطه مدرسه به صورت عملی و با همراهی معلم درس آمادگی دفاعی انجام می‌دهند.

این فعالیت باید به صورت عملی و در حیاط مدرسه انجام گیرد.

جواب فعالیت صفحه ۸۵ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۴) 
با مشورت معلم و سایر منابع تحقیقاتی، درباره شیوه‌های دیگر جهت‌یابی بحث کنید.
۱- تنه بریده شده درختان
جواب: به کمک حلقه های سنی درخت به طوری که آن سمت درخت که حلقه های آن تداخل بیشتری با هم دارند شمال را نشان میدهند.

۲- شاخه برگ درختان و لانه مورچه
جواب: بیشتر شاخه های درختان به سمت جنوب رشد میکند و شاخه های کمتری در جهت شمال می روید.
دهانه لانه مورچه بیشتر به سمت شمال است تا در معرض آفتاب کمتری قرار گیرد.

۳- آب شدن برف در دامنه کوه
جواب: در نیمکره شمالی زمین جهت روبه جنوب در معرض آفتاب بیشتری است. پس بنابراین برف کمتری در دامنه کوه ها باقی می ماند.

۴- قبرهای مسلمانان 
جواب: مرده را طوری روی دست راست به سمت قبله می خوابانند. پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته های سنگ قبر را به درستی می خوانید سمت چپتان قبله است.

۵- محراب مساجد
جواب: محراب مساجد به سمت قبله است پس با تشخیص قبله میشود جهت یابی کرد.

جواب فعالیت صفحه ۸۶ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۵) 
۱- با همراهی و نظارت معلم در حیاط مدرسه (فضایی که آفتاب‌گیر باشد) جهت‌یابی با شاخص و ساعت عقربه‌دار را به صورت عملی انجام دهید. همچنین جهت‌های اصلی و فرعی را مشخص کنید.

جواب: می توان این کار را به صورت عملی در حیاط مدرسه انجام داد.

۲- با تحقیق و همراهی معلم خود به وسیله سوزن و آهن‌ربا قطب‌نما بسازید و در حیاط مدرسه جهت‌یابی را تمرین کنید.
جواب: برای درست کردن قطبنما به یک سنجاق آهنی و یک لیوان آب نیاز داریم. سنجاق باید سبک باشد تا روی آب شناور بماند. می توان از یک کاغذ یابرگ درخت درزیر آن استفاده کرد تا سنجاق به زیر آب فرو نرود. چنانچه سنجاقی که به کار می بریم مغناطیسی باشد دراین حالت آنرا روی آب قرار می دهیم و سنجاق می چرخد و برای ما راستای شمال و جنوب را نشان می دهد.

جواب فعالیت صفحه ۸۸ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۶) 
با مشورت معلم و استفاده از دیگر منابع، راه‌های دیگر جهت‌یابی در شب را توضیح دهید.
۱- مجموعه ستاره بادبادکی
در آسمان حدود هفت ستاره به شکل بادبادک یا علامت سوال وجود دارد که از شرق به غرب حرکت می‌کنند،در همه حال دنباله بادبادکى آنها به‌طرف جنوب است. جواب فعالیت صفحه 88 آمادگی دفاعی نهم

۲- مجموعه ستارگان خوشه پروین
جواب: دسته‌اى (حدود ده تا پانزده) ستاره، به شکل خوشه انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن مجموعه خوشه‌ پروین می‌گویند. این ستارگان مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در همه حال دُمِ آن‌ها به طرف مشرق است.جواب فعالیت صفحه 88 آمادگی دفاعی نهم

۳- هلال ماه
جواب: در این روش باید بدانیم در نیمه اول ماه قمری هستیم یا نیمه دوم. به همین منظور ابتدا دوسر هلال ماه را بایک خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم اگر شکلی شبیه حرف p شد نیمه اول، و سمت برجسته جهت مغرب را نشان می دهد و اگر شکل شبیه به q در نیمه دوم ،و سمت برجسته جهت مشرق را نشان می دهد.جواب فعالیت صفحه 88 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۳ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۷) 
با مشورت معلم و استفاده از منابع دیگر، راه‌های دیگر تخمین مسافت را توضیح دهید.
۱- تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره
جواب: با یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید (در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده (تخمین مسافت در عرض) و در عدد ۱۰ ضرب کنید ، حاصل ضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید.جواب فعالیت صفحه 95 آمادگی دفاعی نهم

۲- تخمین مسافت با کلاه نقاب‌دار
جواب: بدین ترتیب که کلاه نقاب دار را بر سر گذاشته و به طرف منطقه مورد نظر ، لبه کلاه را با هدف مماس کرده، بدون اینکه سر بالا و پائین حرکت کند به طرف منطقه خودی عقب گرد می کنیم، حال در منطقه خودی لبه کلاه روی هر چیزی که قرار گرفت مشخص می کنیم و این فاصله را قدم شماری می کنیم .این فاصله بدست آمده تقریباً مساوی با فاصله تا هدف اصلی استجواب فعالیت صفحه 95 آمادگی دفاعی نهم

۳- قدم شعار
– در زمین‌های صاف هر …۱۲۵قدم معمولی… قدم معمولی مساوی ۱۰۰ متر است.
– در زمین‌های سر بالایی هر …۱۳۰ قدم معمولی… قدم معمولی مساوی ۱۰۰ متر است.
– در زمین‌های شیب و سرازیری هر …۱۲۰ قدم معمولی… قدم معمولی مساوی ۱۰۰ متر است.

جواب فعالیت صفحه ۹۵ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۸) 
راه پیمایی تاکتیکی روزانه حرکت در زمین‌های باز با انجام اقدامات ایمنی و تأمینی در روز به مسافت ۴ کیلومتر.

این فعالیت باید به شکل عملی و درحیاط مدرسه انجام شود.

– تمرین حرکات نظام جمع شامل ایستادن، از جلو نظام، خبردار، آزاد، به چپ‌چپ، به راست‌راست، عقب گرد و از راست نظام.
– جهت‌یابی در روز با استفاده از خورشید، شاخص یک‌متری، ساعت عقربه‌دار، درختان و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.
– تخمین مسافت در روز با استفاده از یگان صد متری، شکل ظاهری افراد و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.