گام به گام درس ۸ روانشناسی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۸ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس هشتم روانشناسی یازدهم

گام به گام درس ۸ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس هشتم روانشناسی یازدهم

گام به گام روانشناسی یازدهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت های درس هشتم روانشناسی یازدهم را قرار داده ایم.

درس هشتم :: روانشناسی سلامت

جواب سوال صفحه ۱۸۸ روانشناسی یازدهم

به نظر شما مهمترین عامل ایجاد فشار خون بالا و بیماری قلبی در زندگی خانم عسگری چیست؟
پاسخ: فشار روانی ناشی از شغل پراسترس و پرمسئولیت ایشان و تلاش برای انجام دادن کار و امور منزل به بهترین نحو و به طور همزمان.

جواب سوال صفحه ۱۸۹ روانشناسی یازدهم

به نظر شما رابطه بین جسم و روان در بیماری امید و خانم عسگری چه فرقی با هم دارد؟
پاسخ: فشارهای روانی در خانم عسگری موجب بروز مشکلات جسمی شده است، اما مشکل جسمی در امید منجر به ایجاد بیماری روانی و احساس غم و خشم گردیده است.

جواب فعالیت صفحه  ۱۹۰ روانشناسی یازدهم

شما از نظر سلامتی در کدام بخش این پیوستار قرار دارید؟ به عهده دانش آموز

جواب فعالیت صفحه  ۱۹۱ روانشناسی یازدهم

نقش های متغیرهای روانشناختی
با توجه به نمونه جدول را کامل کنید:

جدول ۸-۱ -دو نقش متغیرهای روانشناختی در سلامت

شماره بیماری جسمانی پیامد روانی شماره عامل روانی بیماری جسمانی
۱ بیماری ام اس افسردگی ۴ فشار روانی، ترس از دست دادن دوست سر درد های میگرنی
۲ قطع عضو اضطراب ۵ تعارض شدید تپش قلب، کمر درد
۳ ضعف شنوایی جامعه گریزی، عصبانیت و سو تفاهم ۶ ناکامی های مکرر لرزش دست، ضعف مزاج

جواب سوال صفحه ۱۹۶ روانشناسی یازدهم

دروازهبان فوتبال در چه زمانی میتواند بهترین عملکرد را از خود نشان دهد؟
پاسخ: زمانی که او با استفاده از فشار روانی مثبت، واکنش های رفتاری و حرکتی خود را برای محافظت از دروازه ی تیم خود به کار میگیرد بهترین عملکرد را خواهد داشت.

جواب سوال صفحه ۱۹۷ روانشناسی یازدهم

نمونههایی از فشار روانی را که در طی هفته گذشته با آن مواجه بودهاید، در جدول زیر بنویسید و علائم آن را مشخص کنید.

فشارهای روانی هفته گذشته علائم جسمانی علائم هیجانی علائم شناختی علائم هیجانی
آزمون پایان ترم زبان سردرد ترس عدم تمرکز تندتند حرف زدن
کسالت مادربزرگ تپش قلب غم حواس پرتی گریه کردن
جا به جایی منزل کوفتگی بدن نگرانی کاهش توجه فریاد زدن
پرسش کلاسی افت فشار لرزش صد عدم تمرکز ترس

 

جواب فعالیت صفحه  ۲۰۰ روانشناسی یازدهم

شما، عالوه بر چهار مورد بالا، چه روش های مقابله سازگارانه دیگری را می شناسید؟ آنها را نام ببرید و توضیح دهید.
پاسخ: ۱) گسترش ارتباطات اجتماعی ۲) استفاده از مهارت تصمیم گیری ۳) مسافرت و برنامه تفریحی ۴)تقویت هوش هیجانی

جواب فعالیت صفحه  ۲۰۳ روانشناسی یازدهم

مثال های زیر را مطالعه کنید و بگویید در هر یک از موقعیت ها از چه مقابله هایی برای کنترل فشار روانی استفاده شده است: 
* بهروز دانش آموز کالس یازدهم است. او از لحاظ تحصیلی، روابط اجتماعی و شرکت در برنامه های فوق برنامه، جزء دانشآموزان موفق و فعال مدرسه بود، تا اینکه در ماه گذشته در بازی فوتبال مصدوم شد و پای وی آسیب دید. بازی نکردن موجب فشار روانی زیادی در بهروز شده است. او برای فراموش کردن فشار روانی، داروهای آرام بخش مصرف میکند.
پاسخ:
مقابله ی ناسازگارنه، روش استفاده از داروهای شیمیایی.
* رضا فوتبالیست است و در تیم مدرسه بازی میکند، اما در مسابقه امروز امروز، به دلیل بازی ضعیف، تعویض شد. رضا از تعویض خود عصبانی شد و با خشم لباس ورزشی خود را درآورد و پرت کرد
پاسخ: مقابله ی ناسازگارانه با انجام رفتارهای تکانشی و بدون تفکر و تأمل
* آذر در کنکور سراسری رتبه بالایی آورده است ولی در انتخاب رشته تردید دارد و این مسئله باعث فشار روانی او شده است، او برای اینکه بتواند زودتر تصمیم بگیرد و عامل فشارزا را از بین ببرد با یک مشاور با تجربه برای انتخاب رشته مشورت میکند.
پاسخ: قابله ی سازگارانه، روش مشورت و راهنمایی گرفتن.
* امیر در کنکور امسال در رشته دلخواه قبول نشده است. این وضعیت، موجب فشار روانی زیادی در زندگی او شده است. امیر، برای از بین بردن این فشار، راهحلهای متعددی را بررسی میکند؛ از جمله این که یک سال دیگر با برنامهریزی دقیق درس بخواند و سال آینده دوباره در کنکور شرکت کند.
پاسخ: مقابله ی سازگارانه، روش مهارت های حل مسئله

جواب فعالیت صفحه  ۲۰۴ روانشناسی یازدهم

با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مذهب، باورها و رفتارهای دینی بر سلامت، در ابتدا مثال زیر را بخوانید. سپس نمونه هایی از این رفتارها و باورها را که در شما و یا نزدیکانتان تأثیر مثبت داشته، ذکر کنید. الهام دانشآموز تلاشگری است که امسال در کنکور شرکت میکند. همکلاسی های الهام در مدرسه نیز بسیار با استعداد و تلاشگر هستند. الهام نیز، مانند هر دانش آموز پشت کنکوری، به علت رقابت در مدرسه و انتظارات خانواده، تحت فشار روانی است، گاهی شدت فشار روانی به حدی می رسد که تمرکز او را در مطالعه از بین میبرد. چند ماهی است الهام با کمک گرفتن و توکل بر خدا و خواندن دعای مطالعه، توانسته است این فشار روانی را کنترل کند و در مطالعه تمرکز داشته باشد.  جواب ندارد

جواب فعالیت صفحه  ۲۰۵ روانشناسی یازدهم

برای فهم بهتر این فصل، همه افراد خانواده خود را در نظر بگیرید و با کمک خودشان آنها را از لحاظ سالمتی و بیماری، روی پیوستار سلامتی جای دهید. سپس تصور کنید نقش یک روانشناس سالمت را دارید: شیوه زندگی هر یک از اعضای خانواده خود را بررسی کنید. الگوهای تغذیهای هر یک از آنان چگونه است؟ آیا عادت به ورزش و یا فعالیت بدنی دارند؟ در زندگی آنان چه فشارهای روانی وجود دارد و روش های مقابله با فشار روانی در زندگیشان چگونه است؟ هر یک از افراد خانواده شما تا چه حد از روش های مقابله ای سازگارانه و یا ناسازگارانه، در مقابله با فشارهای روانی استفاده میکنند؟ به عهده دانش آموز

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.