جواب درس ۸ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۸ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس هشتم انگلیسی هفتم

جواب درس ۸ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس هشتم انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم / درس هشتم صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷

جواب و معنی صفحه ۴۲ زبان هفتم

Conversation – گفتگو

Listen to the students talking about their favorite food.
به صحبت دانش آموزان در مورد غذای مورد علاقه خود گوش دهید.

Student 1: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you?

 ببین؛ کافیه ، من گرسنه هستم ، تو چطور؟

Student 2: Me, too. Let’s have some cake and milk.

  منم همینطور ، بیا کمی کیک و شیر بخوریم

Student 1: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. That’s my favorite!

 به نظر خوبه ، اما من میل دارم با کیکم کمی چایی بنوشم این مورد علاقه من است .

Student 2: OK, let’s go to the kitchen. Mom?

 بسیار خب بیا بریم به آشپز خانه ، مامان ؟

جواب و معنی صفحه ۴۳ زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۴۳ زبان هفتم

Practice 1: Talking about Your Favorite Food and Drinks
صحبت در مورد غذا و نوشیدنی مورد علاقه شما

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– Rice and kebab.
برنج و کباب
– What’s your favorite food?
غذای مورد علاقه شما چیست؟
– Orange juice.
آب پرتقال.
– What’s your favorite drink?
نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
– Some cake and milk.
مقداری کیک و شیر.
– What do you like to eat/drink?
چه چیزی را دوست دارید بخورید / بنوشید؟

جواب و معنی صفحه ۴۳ زبان هفتم

Practice 2: Making Suggestions
ارائه پیشنهادات

Listen to the examples. Then practice with a friend.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

– How about some cake and milk?
مقداری کیک و شیر چطور؟
– I’m hungry.
گرسنه ام
– Let’s have something to drink.
بیا چیزی بنوشیم
– I’m thirsty.
من تشنه هستم.
– Let’s take something to eat/drink.
بیا چیزی بخوریم / بنوشیم
– I feel hungry/thirsty
احساس گرسنگی / تشنگی می کنم.

جواب و معنی صفحه ۴۴ زبان هفتم

Sounds and Letters: Cc , Jj , Qq , Zz : صداها و حروف

Listen to the conversation between Majid and his English teacher.
به مکالمه مجید و معلم انگلیسی‌اش گوش کنید.

Majid: Excuse me, sir? How do you say these words in English? به , ژله , نارگیل, and  کدو ?

ببخشید اقا این کلمات را به انگلیسی چگونه میگویید ؟ نارگیل ، ژله ، به و کدو؟

Teacher: Coconut, C-O-C-O-N-U-T for نارگیل , jelly, J-E-L-L-Y for ژله , quince, Q-U-I-N-C-E for بـه , and zucchini, Z-U-C-C-H-I-N-I for کدو .

Majid: Thank you.

ممنونم

Say English words for food and drinks and spell them.
کلمات انگلیسی غذا و نوشیدنی را بگویید و آنها را املا کنید.

Talk to Your Teacher
با معلم خود صحبت کنید
How do you say …………. in English?
چگونه به انگلیسی می گویید ………….؟

جواب و معنی صفحه ۴۵ زبان هفتم

Listening and Reading – گوش دادن و خواندن

Listen to the conversations and check (✅) the correct items.
به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✅) را بررسی کنید.

جواب و معنی صفحه ۴۵ زبان هفتم

Speaking and Writing – صحبت کردن و نوشتن

Group Work: Ask your classmates about what they like to eat and drink and fill out the table below.
کار گروهی: از همکلاسی های خود بپرسید که دوست دارند چه بخورند و بنوشند و جدول زیر را پر کنید.

جواب و معنی صفحه ۴۵ زبان هفتم

 

Your Conversation – گفتگوی شما

Pair Work: Do the conversation
کار دو نفره: مکالمه را انجام دهید

You: I’m hungry. How … a bout you…?

شما: من گرسته هستم تو چطور؟

Your Friend: Me, too. Let’s have …same cake and milk…

دوست شما : منم همچنین بیا بریم …

You: Sounds good, but I’d like …some cheeses with potato chips… . That’s my favorite!

شما: نظر خوبیه ، اما من دوست دارم …. این مورد علاقه من تسن

Your Friend: OK, let’s go …same cheeses with my potato chips… .

دوست شما : خب بیا بریم

 

جواب و معنی صفحه ۴۶ زبان هفتم

Talking about Your Address
صحبت کردن در مورد آدرس شما

a) you can say your home address.

My address is …9 Mofidi street… .

b) you can say your home / mobile phone number.

My …679034… phone number is …office… .

c) you can ask your friend’s address and telephone number.

What …is your address/ phone numbers… ?

Talking about Your Favorite Food
صحبت در مورد غذای مورد علاقه شما

a) you can say your favorite food.

My favorite …food… is …fish and rice… .

b) you can ask your friend about his/her favorite food.

What …is your favorite food… ?

c) you can suggest your friend have something to eat or drink.

Let’s …have some biscuits and milk…

How …about some fruit… ?

Telling the Time
گفتن زمان

a) you can say what time it is now.

It is…8 in the morning… .

b) you can ask your friend the time.

What …time is it…?

جواب و معنی صفحه ۴۷ زبان هفتم

Sounds and Letters – صداها و حروف

a) you can say and write the English alphabet.
می توانید الفبای انگلیسی را بگویید و بنویسید.

جواب و معنی صفحه ۴۷ زبان هفتم

b) you can say your own e-mail address.
می توانید آدرس ایمیل خود را بگویید.

yourmail@gmail.com (ادرس ایمیل خودتون رو وارد کنید!)

c) you can say and write one word for each of the following letters.
می توانید برای هر یک از حروف زیر یک کلمه بگویید و بنویسید.

Oo –   old یپر
Xx –  X-ray اشعه ایکس
Hh – Hand دست
Cc – clean  پاک کردن
Yy – yellow زرد
Qq – question سوال
Jj – just  فقط
Zz – Zero صفر

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ زبان انگلیسی هفتم + معنی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از انگلیسی هفتم درس ۱ با جواب و برای بخش قبلی از درس هفتم زبان هفتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.