جواب فعالیت های فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل هشتم زیست یازدهم

گام به گام زیست شناسی یازدهم / فصل هشتم : تولید مثل نهان دانگان

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۱ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

با مراجعه به یک مرکز پرورش گل، یا گل فروشی درباره روش تکثیر رویشی گیاهان متفاوت، گزارش تصویری تهیه و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: به منظور جمع بندی آموخته ها و نیز گسترش یادگیری و برقراری ارتباط با زندگی طراحی شده است. دانش آموزان در چنین فعالیت هایی این فرصت را دارند تا از نزدیک با مشاغل و تجارب صاحبان مشاغل و نیز انواعی از فعالیت های اقتصادی مرتبط با موضوع مورد مطالعه آشنا شوند

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۲ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

الف) نمونه‌هایی از ساقه‌های زیر زمینی را به کلاس بیاورید و در گروه خود مقایسه کنید.
پاسخ: می توانید پیاز گل ها ، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس بیاورید . در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید . در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری ، ذخیره ای یا ذخیره ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید

ب) شلغم و سیب‌زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب‌زمینی ساقه است؟ چه استدلالی برای پاسخ خود دارید؟
پاسخ: بخش خوراکی شلغم، ریشه است. یکی از شواهد، وجود ریشه‌های فرعی و تارهای کشنده در سطح بخش خوراکی شلغم است در حالی که غده سیب‌زمینی دارای جوانه است که نشان می‌دهد ساقه می‌باشد.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۲۳ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

فرض کنید از شما خواسته‌اند که با استفاده از یاخته‌های مجزای پارانشیمی، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته‌ها را از چه سامانه بافتی جدا می‌کنید و چگونه این کار را انجام می‌دهید؟
پاسخ: سلول‌های پارانشیمی در بافت‌های زمینه‌ای وجود دارند. برای جداسازی سلول‌ها می‌توان از آنزیم‌ها استفاده کرد.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۲۴ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

چند نوع گل را با تعداد گلبرگ‌های چهار تا شش به کلاس بیاورید.

الف) تک لپه یا دو لپه‌ای بودن آن ها را مشخص کنید.
ب) تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست؟
پ) گل‌ها را به‌دقت با ذره‌بین مشاهده و ویژگی‌های هر یک از اجزا را یادداشت کنید.
ت) با استفاده از تیغ برش‌های طولی و عرضی از مادگی گل، تهیه و آن چه را می‌بینید یادداشت و ترسیم کنید.
ث) با استفاده از داده‌هایی که به‌دست آورده‌اید، ساختار هر گل را گزارش کنید.
پاسخ: طبق دستورالعمل انجام می شود . منظور از گزارش ساختار گل ، توصیف گل از نظر تعداد ، شکل ، رنگ و … و به عبارتی همه صفاتی است که گل دارد

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۲۹ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

الف) بعضی گرده افشان‌ها، مانند خفاش در شب تغذیه می‌کنند. به‌نظر شما گل‌هایی که به‌وسیله این جانوران گرده‌افشانی می‌شوند، چه ویژگی‌هایی دارند؟ با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر خود را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.
پاسخ:  رنگ برای گرده افشان هایی که در شب فعال اند معنی دار نیست . این گل ها سفید رنگ و دارای بوهای قوی هستند .

ب) با توجه به ویژگی گل‌ها در گیاهانی که با جانوران یا باد گرده افشانی می‌شوند، نوع گرده‌افشانی را در گیاهان محیط پیرامون خود پیش‌بینی و گزارش کنید.
پاسخ: بر عهده دانش آموز

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۳۱ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

الف) دانه‌هایی مانند لوبیا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهید تا رویش یابند. این کار را چگونه انجام می‌دهید؟ با مشاهده دانه‌های در حال رویش، مشخص کنید ابتدا کدام یک از اندام‌های رویشی از دانه خارج می‌شوند. این مشاهده را برای انواعی از دانه‌های دیگر نیز انجام دهید. نتیجه را به‌صورت یک گزاره بنویسید.
پاسخ: دانه ها برای رویش باید در شرایط مناسب (مثال از نظر رطوبت ، دما، نور )قرار گیرند. هنگام رویش ، ریشه اولین اندامی است که خارج می شود.

ب) دانه‌های لوبیا و ذرت را در فواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را می‌بینید، نام‌گذاری کنید
پاسخ:  نامگذاری شکل ها مهم است.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۳۳ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

برچه‌ها را در میوه‌ها نیز می‌توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده‌اند. تعدادی میوه را انتخاب و به‌طور عرضی برش دهید. در کدام میوه فضای تخمدان با دیواره برچه‌ها به‌طور کامل تقسیم شده است؟
پاسخ: در پرتقال و فلفل دلمه‌ای و خیار مرز برچه‌ها مشخص است.

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۳۴ فصل هشتم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل هشتم زیست یازدهم

شکل زیر انواعی میوه را نشان می‌دهد. ویژگی‌های هر یک از این میوه‌ها را فهرست و براساس این ویژگی‌ها پیش‌بینی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد/ جانور) انجام می‌شود. با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر گروه را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.
پاسخ: میوه‌هایی مانند شماره ۱ و ۴ که دارای کرک یا بال هستند با باد و میوه‌هایی مانند شماره ۲ و ۳ که دارای زوائد خار مانند هستند با چسبیدن به مو یا پشم جانوران در محیط پراکنده می‌شوند.

جواب فعالیت ۹ صفحه ۱۳۶ فصل هشتم زیست یازدهم

الف) اکثر گرده‌افشان‌ها، حشره‌اند و گرده‌افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می‌شود. درباره عواملی که زندگی حشره‌های گرده‌افشان را تهدید می‌کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.
پاسخ: باید اثرات سوء به‌کارگیری حشره‌کش‌ها و سموم دفع آفات برحشراتی که مضر نیستند و نیز امواج رادیویی مانند امواج تلفن همراه بر زندگی حشرات گرده‌افشان مفید در نظر گرفته شود.

ب) شکل زیر چرخه زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد. جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید. پاسخ: جواب فعالیت ۹ صفحه ۱۳۶ فصل هشتم زیست یازدهم۱-تقسیم میوز
۲- تقسیم میوز
۳- تقسیم میتوز
۴- تقسیم میتوز
۵-گرده افشانی
۶-لقاح مضاعف
۷-لوله گرده
۸-تخم اصلی
۹-تخم ضمیمه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.