جواب درس ۸ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۸ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس هشتم عربی هفتم

جواب درس ۸ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس هشتم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس ۸ :: زینَهُ الْباطِنِ

کلمات صفحه ۱۰۲ عربی هفتم

اِبتِسام: لبخند عَلِمَ: دانست
بَلْ: بلکه عَلِمَ أَنَّ: دانست که
جاءَ: آمد فَـ: پس
جاؤوا: آمدند قَبیح: زشت
جِدّاً: بسیار قَذَفَ: انداخت
حَزین: غمگین قَذَفوها: او را انداختند «قذََفوا + ها»
خافَ: ترسید لکِٰنَّ: ولی
خائِف: ترسیده، ترسان ماء: آب «جمع: میاه»
ذاهِب: رفته نَظَرَ: نگاه کرد
سَمَک: ماهی «جمع: أَسْماک» نَظَرْنَ: نگاه کردند
سَمَکَه: ماهی وَحید: تنها
سَمَکَهٌ حَجَریَّهٌ: سنگْ ماهی هَرَبَ: فرار کرد
شَبَکَه: تور نَصِّ الدَّرسِ: زینَهُ الْباطِنِ
شَبَکهٌ کبیرهٌ: تور بزرگ

ترجمه درس هشتم صفحه ۱۰۳ عربی هفتم

زیبایی درون

مفهوم رنگ ها: ماضی | اسم جمع | ضمیرترجمه درس هشتم صفحه ۱۰۳ عربی هفتم

کانَتْ فی بَحْرٍ کَبیرٍ سَمَکهٌ قَبیحَهٌ اسْمُها «السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ»
ترجمه: در دریایی بزرگ ماهی زشتی وجود داشت. (بود) که اسمش سنگ ماهی بود.

وَ کانَتِ الْأسْماکُ خائِفاتٌ مِنْها. هیَ ذَهَبَتْ إلی سَمَکَتَینِ؛
ترجمه: و ماهی‌ها از او می‌ترسیدند. (ترسان بودند.) او به سوی دو ماهی رفت؛
السَّمَکَتَانِ خافَتا وَ هَرَبَتا. هیَ کانَتْ وَحیدهً دائِماً.
ترجمه: ولی آنها از او فرار کردند. او همیشه تنها بود.

فی یَومٍ مِنَ الْأیّامِ، خَمْسَهٌ مِنَ الصَّیّادینَ جاؤوا. 
ترجمه: در روزی از روزها، پنج نفر صیاد آمدند
فَقَذَفوا شَبَکَهً کَبیرَهً فِی الْبَحْرِ.
ترجمه: آنها تور بزرگی را در دریا انداختند.

الْأسْماکُ وَقَعْنَ فِی الشَّبَکَهِ.
ترجمه: ماهی ها در تور افتادند.
ما جاءَ أحَدٌ لِلْمُساعَدَهِ. 
ترجمه: کسی برای کمک نیامد.
السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ سَمِعَتْ أَصْواتَ الْأسْماک.
ترجمه: سنگ ماهی صدای ماهی ها را شنید.

فَنَظَرَتْ إلَی الشَّبَکَهِ فَحَزِنَتْ وَ ذَهَبَتْ لِنَجاهِ الْأسْماک.
ترجمه: پس به تور نگاه کرد و ناراحت شد و برای نجات ماهی ها رفت.
قَطَعَتْ شَبَکهَ الصَّیّادینَ بِسُرعَهٍ.
ترجمه: پس به سرعت تور صیادان را برید.
الْأسْماکُ خَرَجْنَ وَ هَرَبْنَ جَمیعاً.
ترجمه: ماهی ها خارج شدند و همگی فرار کردند.

فَوَقَعَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ فی الشَّبَکه وَ الصَّیّادونَ أخَذوها. 
ترجمه: پس سنگ ماهی در تور افتاد و صیّادها او را گرفتند.
کانَت الْأسْماکُ حَزیناتٍ؛ لِأَنَّ السَّمَکَهَ الْحَجَریَّهَ وَقَعَتْ فی الشَّبَکَهِ لِنَجاتِهِنَّ.
ترجمه: ماهی‌ها ناراحت ودند؛ زیرا سنگ ماهی برای نجات آنها در تور افتاد.

الْأَسْماکُ نَظَرْنَ إلی سَفینهِ الصَّیّادینَ.
ترجمه: ماهی‌ها به کشتی صیّادها (ماهیگیرها) نگاه کردند.
هُمْ أخَذوها وَلٰکِنَّهُم قَذَفوها فِی الْماء؛
ترجمه: آنها او را گرفتند، ولی در آب انداختند؛
 لِأنَّها کانَتْ قَبیحَهً جِدّاً فَخافوا مِنْها.
ترجمه: زیرا خیلی زشت بود و از او ترسیدند.
الْأسْماکُ فَرِحْنَ لِنَجاتِها وَ نَظَرْنَ إلَیها بِابْتِسامٍ وَ عَلِمْنَ أَنَّ جَمالَ الْباطِنِ أَفْضَلُ مِنْ جَمالِ الظّاهِرِ.
ترجمه: ماهی‌ها برای نجات او خوشحال شدند و پی بردند که زیبایی درون (باطن) برتر از زیبایی ظاهراست.

قالَ الْإمامُ عَلیٌّ (ع):
«زینَهُ الْباطِنِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الظّاهِرِ.»
حضرت علی گفت :
ترجمه: زینت باطن بهتر از زینت ظاهر است.

ترجمه و جواب صفحه ۱۰۴ عربی هفتم

بدانیم: فعل ماضی (۵)
هُم لَعِبوا.
آنها بازی کردند
هُنَّ نَظَرْنَ.
آنها نگاه کردند
هُما وَقَفا.
آنها ایستادن
هُما کَتَبَتا.
آنها نوشتند.

جواب تمرین درس ۸ صفحه ۱۰۶ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ با توجّه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟
۱- کانَت تِلکَ السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ وَحیدَهً. درست
ترجمه: سنگ ماهی تنها بود.

۲- السَّمَکَهُ الحَجَریَّهُ ذَهَبَتْ لِنَجاهِ الأَسْماک. درست
ترجمه: سنگ ماهی برای نجات ماهی‌ها رفت.

۳- کانَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ صَغیرَهً وَ جَمیلهً. نادرست
ترجمه: سنگ ماهی کوچک و زیبا بود.

۴- الصَّیّادونَ ما خافوا مِنَ السَّمَکَهِ الْحَجَریَّهِ. نادرست
ترجمه: ماهی‌گیران از سنگ ماهی نترسیدند.

جواب تمرین درس ۸ صفحه ۱۰۶ عربی هفتم


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ با توجّه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)
۱- کَمْ صَیّاداً کانَ فی السَّفینَهِ؟ خمسه
ترجمه: چند صیاد در کشتی بودند. / پنج

۲- مَنْ قَذَفَ الشَّبَکَهَ فی الْماءِ؟ صیادون
ترجمه: چه کسی تو را در آب انداخت؟ / ماهی‌گیران

۳- أَیْنَ وَقَعَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ؟ فی الشبکه
ترجمه: سنگ ماهی کجا افتاد؟ / در تور

۴- هَلْ زینَهُ الظّاهِرِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الْباطِنِ؟ لا
ترجمه: آیا زیبایی ظاهر بهتر از زیبایی درون است؟ / نه

جواب تمرین درس ۸ صفحه ۱۰۶ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۸ صفحه ۱۰۷ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ ترجمه کنید.

جواب تمرین صفحه 107 درس 7 عربی هفتم


🔶 تمرین چهارم_ الرابع
✒ گزینه مناسب را انتخبا کنید.

۱. هٰؤُلاءِ الصَّیّادونَ …قَذَفوا… شَبَکَهً فِی الْبَحرِ . قَذَفوا✔ / قَذَفَتا
ترجمه: این صیاد ها توری را در دریا انداختند . (انداختند – انداختند )

۲. أُولٰئِکَ الْبَناتُ …ذَهَبْنَ… لِمُساعَدَهِ جَدَّتِهِنَّ . ذَهَبَتا / ذَهَبْنَ✔
ترجمه: آن دختران برای کمک به مادر بزرگشان رفتند (رفتند- رفتند )

۳. هٰذانِ الْوَلَدانِ …وَقَفا… لِأَخْذِ الْهَدایا. وَقَفا✔ / وَقَفَتا
ترجمه: این دو پسر برای گرفتن هدیه ها ایستاده اند. (ایستادند – ایستادند )

۴. هاتانِ الْمَرأَتانِ …رَفَعَتا… عَلَمَ إیران. رَفَعوا / رَفَعَتا✔
ترجمه: این دو دختر پرچم ایران را بالا بردند . (بالا بردند – بالا بردند )

۵. کانَتْ زَهراءُ …ذاهِبَهً… إلیٰ صَفِّها. ذاهِباً / ذاهِبَهً✔
ترجمه: زهرا به کلاسش رفته بود.( رفته – رفته )

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.