جواب فعالیت های فصل ۸ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۸ علوم هفتم

گام به گام فصل هشتم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۸ علوم هفتم

گام به گام فصل هشتم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۸: انرژی و تبدیل‌های آن

جواب فعالیت صفحه ۶۶ علوم هفتم

به فهرست زیر، جمله‌هایی اضافه کنید که واژه «کار» در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.
امروز خیلی کار دارم.
من در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنم.
امروز کلی گشتم اما هیچ کاری انجام ندادم
من جسمی را بالای سرم نگه داشته ام و خیلی خسته شدم.

جواب فکر کنید صفحه ۶۷ علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۶۷ علوم هفتم

در درس علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می‌کنیم که اندازه‌گیری آن با استفاده از ابزارهایی مانند نیروسنج، مترنواری، زمان‌سنج، ترازو و… ممکن باشد. به‌نظر شما کار انجام شده در کدام‌یک از جمله‌های فعّالیت بالا، قابل اندازه‌گیری با این ابزارها است؟
جواب: خیر
چگونه کار انجام شده را اندازه می‌گیرید؟
جواب: اندازه کار انجام شده به نیرویی که برای انجام آن کار صرف شده و مقدار جابه‌جایی جسم بستگی دارد. با اندازه‌گیری این دو مقدار و ضرب آنها مقدار کار انجام شده را به دست می‌آوریم.

جواب آزمایش کنید صفحه ۶۷ علوم هفتم

۱- نیروسنج را به قطعه چوبی وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد (شکل الف).
۲- چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلاً ۳۰ سانتی‌متر) جابه‌جا شود.
۳- هنگام حرکت جسم به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعه آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
۴- مراحل ۲ و ۳ را برای حالتی که قطعه چوب ۵۰ سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود، تکرار کنید.
۵- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل ۲ و ۳ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه‌جا شوند.
جواب: اگر در یک جابجایی ثابت نیرو دو برابر شود مثلاً: به جابه جایی همان ۰٫۵ متر باشد ولی نیرو را دو برابر کنیم، مقدار کار دو برابر می‌شود پس نیرو و جابه جایی با کار رابطه مستقیم دارد.جواب آزمایش کنید صفحه ۶۷ علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۰ علوم هفتم

۱- شکل زیر شخصی را نشان می‌دهد که با نیروی افقی ۳۲۵ نیوتونی جعبه‌ای را به اندازه ۲ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه‌جا می‌کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد، چقدر است؟
جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۰ علوم هفتمجواب: نیروی وارد شده به جعبه از طرف شخص: ۳۲۵ نیوتون
جابه‌جایی جعبه در جهت نیروی وارد شده به آن: ۲ متر
با جای گذاری این مقادیر در رابطه کار داریم:
ژول ۶۵۰ = ۲ × ۳۲۵ = کار

۲- به شکل زیر و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه‌جایی جسم ترجیح می‌دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. 
جواب: نتیجه میگیریم که مقدار کار دو شخص در دو حالت یکسان است ولی در حالتی که جسم را روی سطح شیب دار بالا می برد نسبت به حالتی که آن را بلند می کند کار را راحت تر انجام می دهد

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۰ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۷۰ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۷۰ علوم هفتم

عبارت‌های زیر را با استفاده از جعبه کلمه‌ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده‌ای از آن نشود.

گرمایی – صوتی – الکتریکی – شیمیایی – جنبشی – نورانی

الف- در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی …الکتریکی… به انرژی …صوتی… تبدیل می‌شود.
ب- در یک چراغ قوه، انرژی …شیمیایی… ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. پس از آن لامپ، انرژی الکتریکی را به انرژی …نورانی… و انرژی …گرمایی… تبدیل می‌کند.

جواب فکر کنید صفحه ۷۱ علوم هفتم

در هریک از حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید.
الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه‌اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمز رنگ حرکت می‌کند.
جواب: جرم هر دو اتومبیل یکسان است ولی اتومبیل سبز رنگ سرعت بیشتری دارد. بنابراین انرژی جنبشی آن بیشتر است.جواب فکر کنید صفحه ۷۱ علوم هفتم

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.
جواب: چون جرم کامیون بیشتر است پس انرژی جنبشی آن هم بیشتر است

جواب فعالیت صفحه ۷۲ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۷۲ علوم هفتمبا توجه به شکل زیر، هر یک از عبارت‌های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می‌تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می‌تواند کار انجام دهد.
جواب: وقتی روی جسمی که کار انجام می‌دهیم و انجام کار سبب حرکت آن می‌شود، جسم انرژی جنبشی به دست می‌آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، حرکت می‌کند. در صورت برخورد این جسم به اجسام دیگر به آن نیروها وارد می‌کند و در صورتی که باعث جابجایی اجسام شود، روی آنها کار انجام داده است.

ب) کار، انرژی را منتقل می‌کند.
جواب: جسمی که دارای انرژی است با وارد کردن نیرو به جسم دیگر، روی آن کار انجام می‌دهد، یعنی انرژی خود را به جسم دیگر انتقال می‌دهد.

جواب آزمایش کنید صفحه ۷۲ علوم هفتم

۱- یک سر قطعه نخ را به گلوله‌ای و سر دیگر آن را همانند شکل بالا از نقطه‌ای آویزان کنید. به مجموعه نخ و گلوله، «آونگ» گفته می‌شود.
۲- همانند شکل زیر، قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.
۳- آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. ارتفاعی که گلوله را از آن رها کرده‌اید، اندازه بگیرید. همچنین پس از برخورد گلوله آونگ به قطعه چوب، جابه‌جایی آن را اندازه بگیرید.
۴- آزمایش را به ازای چند ارتفاع متفاوت گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و در هر مورد ارتفاع اولیه گلوله و جابه‌جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلوله آونگ با آن یادداشت کنید.
جواب: هرچه ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین بیشتر باشد، جابجایی قطعه چوب بیشتر است.

۵- آزمایش را برای گلوله‌های دیگری با جرم متفاوت تکرار کنید و نتیجه هر آزمایش را یادداشت کنید، سپس نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه کنید.
جواب: از این آزمایش نتیجه می گیریم با تغییر جرم گلوله و ارتفاع رها کردن گلوله ها انرژی پتاسیل گرانشی تغییر می کند.و با افزایش ارتفاع و جرم گلوله ها انرژی پتانسیل گرانشی بیشتر می شود

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ علوم هفتم

دریافت خود را از شکل‌های زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید.
شکل راست: وقتی جسم را از ارتفاعی بالا می بریم انرژی پتانسیل گرانشی به دلیل وزن و ارتفاع از زمین در آن ذخیره میشود
شکل چپ: وقتی جسم را از ارتفاعی رها می کنیم به دلیل حرکت و جرم جسم انرژی جنبشی پیدا می کند و سبب له شدن قوطی می شود.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۴ علوم هفتم

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.
جواب: ۳۰۰۰۰ ژول به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۴ علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۵ علوم هفتم

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ۶۰ گرم)، یک گوجه فرنگی (حدود ۵۰ گرم) و یک نان لواش (حدود ۱۰۰ گرم) کسب می‌کند، چقدر است؟
جواب: طبق جدول ۱ که انرژی هر غذا بر حسب کیلو ژول بر گرم را داده است انرژی هر مقدار غذا را می توانیم حساب کنیم.

$$ ۶۰× ۶/۸=۴۰۸ \\ ۵۰× ۰/۹×=۴۵ \\ ۱۰۰ × ۱۱/۳=۱۱۳۰ \\ ۴۰۸+۴۵+۱۱۳۰=۱۵۸۳ $$

جواب فعالیت صفحه ۷۶ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ علوم هفتم

از غذاهایی که در یک روز معین مصرف می‌کنید، به همراه مقدار تقریبی آنها، فهرستی تهیه کنید. احتمالاً نیاز دارید جرم چیزهایی را که در وعده‌های غذایی می‌خورید، اندزاه بگیرید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می‌کند.

غذا مقدار(g) انرژی هر گرم (kj/g) انرژی کل غدا_(kj)
نان لواش ۶۰۰ ۱۱/۳ ۶۷۸۰
سیب زمینی ۲۰۰ ۳/۹ ۷۸۰
تخم مرغ ۱۱۰ ۶/۸ ۷۴۸
شیر پر چرپ ۱۵۰ ۳ ۴۵۰
روغن نباتی ۱۰ ۳۲/۲ ۳۲۲
مرغ ۲۰۰ ۶/۷ ۱۳۴۰
حبوبات ۱۰۰ ۵ ۵۰۰
موز ۸۰ ۳/۶ ۲۸۸
سیب ۷۰ ۲/۴ ۱۶۸
جمع کل انرژی های دریافتی: ۱۱۳۷۶
برحسب کیلو کالری : ۲۷۰۸

جواب فکر کنید صفحه ۷۶ علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفهوم‌هایی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.
جواب: منبع اصلی انرژی بدن ما از خورشید استجواب فکر کنید صفحه ۷۶ علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۷۶ علوم هفتم

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به‌طور متوسط بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلوژول است. با توجه به نتیجه «خود را بیازمایید» قبل، آیا این وعده غذایی برای صبحانه یک نوجوان در سنّ و سال شما کافی است یا خیر؟
جواب: خیر زیرا این وعده ی غذایی فقط ۱۵۸۳ کیلو ژول انرژی دارد و برای یک نوجوان با مشخصات بالا کافی نیست

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۸ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۹ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های هفتم علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۸ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.