جواب درس ۸ منطق دهم انسانی

جواب درس ۸ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس هشتم منطق دهم انسانی

جواب درس ۸ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس هشتم منطق دهم انسانی

گام به گام منطق دهم / جواب درس هشتم منطق دهم انسانی | جواب فعالیت ها ، تمرین و فعالیت های صفحه ۷۳ , ۷۴ , ۷۵ , ۷۷ , ۸۰ , ۸۲ درس ۸ منطق دهم که در این بخش قرار دادیم

درس هشتم: قیاس اقترانی

جواب تمرین صفحه ۷۳ درس هشتم منطق دهم

شکل قیاس های زیر را مشخص کنید:
هر ب الف است. بعضی الف ب است.  هر ب الف است. بعضی الف ب است.
هیچ ب ج نیست.  هیچ ج ب نیست.  هیچ ج ب نیست. هیچ ب ج نیست.
پاسخ: شکل سوم  شکل دوم  شکل چهارم  شکل اول

∴ بعضی الف ج نیست. ∴ بعضی الف ج نیست. ∴ بعضی الف ج نیست. ∴ بعضی الف ج نیست.

جواب تمرین صفحه ۷۴ درس هشتم منطق دهم

علت عدم تکرار حد وسط در استدلال های زیر را بیان کنید:

شاخه ها برگ دارند. دفترچه یادداشت برگ دارد؛ پس: شاخه ها دفترچه یادداشت هستند.
پاسخ:
برگ در مقدمه اول به معنای «برگ درخت» و در مقدمه دوم به معنای «برگه کاغذ» است ( حد وسط هم معنا نیست و اشتراک لفظ است)

سعدی انسان است. انسان پنج حرف دارد؛ پس سعدی پنج حرف دارد.
پاسخ:
انسان در مقدمه اول به معنای «مصداق خارجی انسان» و در مقدمه دوم به معنای «لفظ انسان» است (حد وسط عینا تکرار نشده است)

جواب تمرین صفحه ۷۵ درس هشتم منطق دهم

مشخص کنید در کدامیک از استدلال های زیر قانون نتیجه قیاس رعایت نشده است.
بعضی الف ب است  هر ب الف است هیچ الف ب نیست  بعضی ب الف نیست
هر ج ب است  هر ج ب است هر ب ج است  هیچ ب ج نیست

∴ بعضی الف ج نیست ∴ بعضی الف ج است∴ هر الف ج است ∴ بعضی الف ج است
پاسخ: ستون اول از راست: قانون رعایت نشده، هر دو مقدمه موجبه است ولی نتیجه سالبه است.
ستون دوم از راست: قانون رعایت نشده، هر دو مقدمه موجبه و نتیجه نیز موجبه است.
ستون سوم از راست: قانون رعایت نشده، مقدمه اول سالبه ولی نتیجه موجبه است.
ستون چهارم از راست: قانون رعایت نشده، هر دو مقدمه سالبه ولی نتیجه موجبه است.

جواب تمرین صفحه ۷۷ درس هشتم منطق دهم

دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را با علامت مثبت و منفی مشخص کنید
پاسخ: منطقققق

 

جواب تمرین صفحه ۸۰ درس هشتم منطق دهم

اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار، مشخص کنید که کدام شرط را نداشته است
پاسخ:

 منطق هشتجهت بزرگ کردن تصویر روی آن کلیک کنید👆

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۸۲ درس هشتم منطق دهم

۱ .دلیل نا معتبر بودن قیاس های زیر را بیان کنید:

الف) انسان از خاک است. خاک بیجان است؛ پس: انسان بیجان است.
پاسخ:
حد وسط در دو مقدمه عینا تکرار نشده است، محمول در مقدمه اول «از خاک» است و در مقدمه دوم «خاک» است

ب) هیچ یک از شیرینی خور ها لاغر نیستند. بعضی سیگاری ها شیرینی خور نیستند؛ پس: بعضی از سیگاری ها لاغرند.
پاسخ:
هر دو مقدمه قیاس سالبه است و ای باعث نا معتبر شدن قیاس شده است.

ج) رستم شیر است. شیر در بیشه زندگی میکند؛ پس: رستم در بیشه زندگی میکند.
پاسخ:
حد وسط هم معنا نیست. اشتراک لفظ است و در مقدمه ی اول شیر به معنای شجاع است و در مقدمه دوم به معنای یکی از حیوانات وحشی است.

د) برخی کاغذها سفیدند. برخی سفید ها برف اند؛ پس: برخی کاغذها برف اند.
پاسخ:
حد وسط باید در یک مقدمه حداقل مثبت باشد ولی در هر دو منفی است.

ه) هیچ کارگر زبده ای نانوا نیست. هیچ نانوایی ماهیگیر نیست؛ پس: هیچ کارگر زبده ای ماهیگیر نیست.
پاسخ:
هر دو مقدمه ی قیاس، سلبی است و قیاس نا معتبر است.

۲ .آیا اگر جای مقدمات قیاس شکل اول را عوض کنیم و نتیجه را ثابت نگه داریم، قیاس شکل اول به شکل چهارم تبدیل میشود؟ چرا؟
پاسخ:
خیر زیرا انچه در نتیجه موضوع است، در مقدمه اول به کار می رود و انچه در نتیجه محمول است. در مقدمه دوم به کار می رود. لذا با جا به جا کردن مقدمات قیاس شکل اول و ثابت نگه داشتن نتیجه، همچنان شکل اول را خواهیم داشت. برای تبدیل شدن شکل اول به شکل چهارم، علاوه بر جا به جا کردن مقدمات باید جای موضوع و محمول را در نتیجه عوض کنیم.

۳ .اعتبار قیاس های زیر را بررسی کنید و در صورت نامعتبر بودن، دلیل آن را ذکر کنید:
پاسخ:

منطق هشتجهت بزرگ کردن تصویر روی آن کلیک کنید👆

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ منطق دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۹ منطق دهم و برای بخش قبلی از جواب درس هفتم منطق دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.