جواب درس ۸ نگارش سوم؛ صفحه ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲،

جواب درس ۸ نگارش سوم؛ صفحه ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲،

گام به گام درس هشتم نگارش سوم

جواب درس ۸ نگارش سوم؛ صفحه ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲،

گام به گام درس هشتم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس هشتم: پیراهنِ بهشتی

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۴۸ درس هشتم نگارش سوم

۱- از روی بند آخر ِ درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
وقتی نگاه حضرت فاطمه (س) به لباس سبز بهشتی افتاد، اشک‌هایش جاری شد. عطر بهشتی پیراهن خیلی زود همه را به اتاق حضرت فاطمه (س) کشاند.

جواب صفحه ۴۹ درس هشتم نگارش سوم

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

ازدواج ـ لطیفی ـ صدای ضعیفی ـ فقیرم ـ لباس کهنه ـ عروسی اش ـ نیازمندان

آنها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آنها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

پدر، برای ازدواج او با حضرت علی (ع) یک پیراهن نو به خانه آورد. پارچه ی نرم و لطیفی داشت. کسی با صدای ضعیفی گفت: «من زنی فقیرم، لباسی ندارم که به تن کنم.» از خانه ی رسول خدا یک لباس کهنه می خواهم تا به تن کنم. پیراهن نو برای عروسی‌اش بود. هرگز سعادتمند نخواهید شد مگر چیزی را که دوست دارید به نیازمندان ببخشید.

۳- مانند نمونه، به ابتدای این کلمه ها، کلمه ی «خوش» اضافه کن و سپس مخالف هر کلمه را جلوی آن بنویس. جواب صفحه ۴۹ درس هشتم نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۵۰ درس هشتم نگارش سوم

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.

🟢 حضرت فاطمه (س) پیراهن را کنار …گذاشت تا چند …لحظه بعد بپوشد.
🟢کسی با صدای …ضعیفی گفت:« من یک زن …فقیرم
🟢هرگز سعادتمند نمی شوید، مگر اینکه چیزی را که دوست دارید به …نیازمندان… ببخشید.
🟢صورتش را به طرف آسمان گرفت و …دعا کرد .

۲- مانند نمونه جدول را کامل کن. جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۵۰ درس هشتم نگارش سوم

۳- متن زیر را بخوان و داخل هر کمانک، علامت مخصوص را بگذار.
حضرت فاطمه (س) دختر حضرت محمد (ص) است. ایشان با حضرت علی (ع) ازدواج کردند. روز ازدواج این دو بزرگوار، به نام «روز ازدواج» نامگذاری شده است.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۵۱ درس هشتم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق زیر خوش خط و زیبا بنویس.
یاس ، بوی حوض کوثر میدهد  عطر اخلاق پیمبر میدهد

۲- برای این کلمه، طوری نقطه بگذار که سه کلمه ساخته شود. سپس جمله ای بنویس که هر سه کلمه، در آن باشد. جواب هنر و سرگرمی صفحه ۵۱ درس هشتم نگارش سوم

۳- جدول را کامل کن.
۱ آنچه می نوشیم. ۲ برف بود که وسطش آب شد. ۳ نام این درس. ۴ سیب که آخرش را خوردیم. ۵ من و تو. ۶ کویر را پوشانده است ۷ هنگام افسوس و درد گفته میشود. ۸ اولین ماه زمستان
جواب هنر و سرگرمی صفحه ۵۱ درس هشتم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۵۲ درس هشتم نگارش سوم

برای موضوع زیر، یک بند بنویس. جواب نگارش صفحه ۵۲ درس هشتم نگارش سوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.