جواب فعالیت های درس ۹ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۹ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس نهم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۹ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس نهم جغرافیا دهم

گام به گام جغرافیا دهم /

درس نهم :: سکونت گاه های ایران

به عنوان درس توجه کنید. به نظر شما سکونتگاه چه مفهومی دارد؟ 
پاسخ:  سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند.  هر شهر و روستایی یک سکونتگاه است.

کدام یک از تصاویر زیر معنای سکونتگاه را به نمایش می‌گذارد؟
پاسخ: روستا

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۹ جغرافیا دهم

1- پاسخ‌های خود را درباره عوامل اثرگذار در شکل‌گیری سکونتگاه‌ها را در جدول زیر وارد کنید.

عوامل طبیعی عوامل انسانی
وجود آب مانند رودها و آب های زیرزمینی عامل دفاعی و امنیت
آب و هوای مساعد رونق تجارت و بازرگانی
شیب مناسب زمین توسعه صنعت

2- آیا نقش عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری سکونتگاه‌ها در گذشته و اکنون یکسان است؟ چه عواملی در سال‌های اخیر در شکل‌گیری سکونتگاه‌ها اثر بیشتری دارد؟
پاسخ:  خیر، حمل و نقل و راه‌های ارتباطی – بهره برداری از منابع مانند استخراج نفت و معادن فلزی و…

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ جغرافیا دهم

با استفاده از مطالب کتاب استان شناسی و کمک معلم و هم‌کلاسی‌هایتان، علت شکل گیری شهر یا روستای محل زندگی خود را بررسی، و به صورت گزارش به کلاس ارائه کنید.
پاسخ: با توجه به محل زندگی پاسخ‌ها متفاوت است.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۰ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۰ جغرافیا دهمبه تصاویر مربوط به دو سکونتگاه توجه کنید. چه عاملی بر چگونگی گسترش این سکونتگاه‌ها اثر دارد؟ این عامل بر نحوه گسترش این سکونتگاه‌ها، چه تأثیری داشته است؟
پاسخ: هر دو سکونتگاه در پای کوهستان شکل گرفته‌اند. وجود آب و هوای مساعد، مخروط افکنه‌ها با خاک حاصلخیز و رودهای نسبتا پر آب در شکل‌گیری و توسعه روستای هیر و شهر ماکو موثر بوده است.

جواب جدول صفحه ۸۲ جغرافیا دهم

تفاوت این سه نوع سکونتگاه را با توجه به اطلاعات داده شده، در جدول زیر بنویسید:

جواب جدول صفحه ۸۲ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۳ جغرافیا دهم

– به نظر شما، در کدام مناطق جغرافیایی ایران روستاهای متمرکز و در کدام مناطق روستاهای پراکنده وجود دارد؟ چرا؟
پاسخ: متمرکز: مناطق غربی و مرکزی و شمالی و شمال شرقی و مشرق و جنوب به دلیل دفاع و امنیت محدودیت منابع، و قومیت و…
پراکنده: شمال به خصوص گیلان و مناطق دیگری مثل بندرعابس، میناب و شب گرد به دلیل وجود مزارع

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۶ جغرافیا دهم

در کلاس خود دو گروه مخالف و موافق زندگی در شهرهای بزرگ را تشکیل دهید. روی تخته کلاس دو ستون رسم کنید. دلایل موافقت هر گروه را از نوع زندگی موردنظر بنویسید. در پایان، نظرات خود را جمع بندی کنید. پاسخ: 

موافقان زندگی درشهرهای بزرگ مخالفان زندگی درشهرهای بزرگ
آلودگی هوا بیشتر است خدمات و تسهیلات بیشتر است.
قیمت مسکن بالاست درآمد بالا و دستیابی به اشتغال آسان‌تر است.
ترافیک سنگین و رفت و آمد امکانات آموزشی بهتر و بیشتر است.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۸۷ جغرافیا دهم

1- با توجه به وضع جغرافیایی و یا نقش سکونتگاه، جدول زیر را کامل کنید.پاسخ: جواب فعالیت ۶ صفحه ۸۷ جغرافیا دهم جواب فعالیت ۶ صفحه ۸۷ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۷ صفحه ۸۷ جغرافیا دهم

شغل بیشتر مردم شهر و یا روستایی که شما در آنجا زندگی می‌کنید، چیست؟ چه امکان یا وضعی در محل زندگی شما به چشم می‌خورد که سبب روی آوری مردم به این شغل یا شغل‌ها شده است؟ توضیح دهید.
پاسخ: با توجه به محل زندگی خود به این سوال پاسخ دهید.

جواب فعالیت ۸ صفحه ۸۷ جغرافیا دهم

در گروه‌های کلاسی خود، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از مهاجرت معکوس را مورد بررسی قرار دهید.پاسخ: 
پیامدهای مثبت مهاجرت معکوس:
– کاهش جمعیت درشهر
– کاهش آلودگی هوا و ترافیک و…

پیامدهای منفی مهاجرت معکوس
– هجوم به روستاهای اطراف شهر و تخریب منابع طبیعی روستاها و گران شدن قیمت مسکن و ملک درروستا
– تغییرکاربری زمین های داخل و اطراف روستاهاو…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.