جواب فعالیت های فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل نهم زیست یازدهم

گام به گام زیست شناسی یازدهم / فصل نهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۴۲ فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل نهم زیست یازدهم

شکل بالا تمایز ریشه و ساقه را از یک توده یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می‌دهد. از این شکل چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: سیتوکینین در ریشه زایی (به معنی ایجاد ریشه های فرعی) ، نقش بازدارنده یا نقش منفی دارد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۴۵ فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل نهم زیست یازدهم

یکی از دلایل خراب شدن میوه‌ها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آنهاست. برای رفع این مشکل، ترکیباتی به‌کار می‌برند که با اتصال به گیرنده‌های اتیلن که در یاخته وجود دارند، سبب توقف فرایند رسیدگی می‌شوند. اکنون زیست‌شناسان در تلاش‌اند با تغییر در ژن، گیاهان را نسبت به اتیلن غیرحساس کنند. به نظر شما این ایده برای گیاهان میوه‌دار مناسب است؟ برای پاسخ خود دلیل ارائه دهید.
پاسخ: این ایده برای درختان میوه‌دار به‌خصوص آن گیاهانی که از میوه آنها استفاده می‌کنیم، مناسب نیست. اگر بتوان با تغییر ژن سلول‌های گیاه را نسبت به اتیلن غیرحساس کرد، به این معنی است که در فرآیند رسیدگی میوه اختلال ایجاد کرده‌ایم.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۴۵ فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل نهم زیست یازدهم

با توجه به اینکه فرمول شیمیایی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی شناخته شده است، این ترکیبات به‌طور مصنوعی ساخته می‌شوند و برای تولید و نگهداری محصولات کشاورزی به‌کار می‌روند. به‌نظر شما آیا این ترکیبات می‌توانند سلامت انسان و محیط زیست را تهدید کنند؟
پاسخ: این مواد با بعضی ترکیبات در بدن انسان و جانداران دیگر شباهت دارند و به همین دلیل ممکن است اثرات نامطلوبی برسلامت محیط‌زیست و انسان بگذارند. مثلا ممکن است سیتوکینین‌ها سرعت تکثیر سلول‌ها را در بدن ما افزایش دهند. این ترکیبات در گیاهان به‌طور طبیعی به مقدار کم وجود دارند اما ممکن است توسط انسان‌ها به مقدار فراوان و بدون رعایت استانداردهای لازم به‌کار روند.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۴۶ فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل نهم زیست یازدهم

الف) پیش‌بینی می‌کنید که پاسخ ریشه به نور یک جانبه چه باشد؟   
پاسخ: از آنجایی که ریشه به سمت اعماق زمین و تاریکی رشد می‌کند، ریشه نورگرایی منفی دارد.

ب) برای بررسی درستی پیش‌بینی خود، آزمایشی طراحی کنید.
پ) آزمایشی را که طراحی کرده‌اید با چند گیاه انجام و نتیجه را گزارش دهید.
پاسخ: در طراحی آزمایش باید متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص کرد. متغیر مستقل در اینجا، نور و متغیر وابسته، پاسخ ریشه است . بنابر این پاسخ ریشه به متغیر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می شود . در این آزمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشۀ اولیه به نور یک جانبه بررسی شود. نتایج این آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می شود. گرایش مثبت به سمت نور ، گرایش منفی به سمت نور ، بی تفاوت (در اینجا منظور اینست که ریشه خم نشود)

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۴۷ فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل نهم زیست یازدهم

با توجه به شکل زیر و شکل ۱۲- ب توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تأثیری بر گل‌دهی گیاه روز کوتاه دارد.
پاسخ: تصاویر نشان می دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می شود که گیاهِ روز کوتاهِ داوودی، گل ندهد.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۵۰ فصل نهم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل نهم زیست یازدهم

بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمّی‌اند، از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می‌کنند. به‌نظر شما این ویژگی چه نقشی در ماندگاری چنین گیاهانی دارد؟
پاسخ: گیاهان بر سر بدست آوردن منابع با هم رقابت دارند. این گیاهان با حذف گیاهان اطراف، به منابع بیشتری دست یافته و در رقابت موفق‌ترند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۵۲ فصل نهم زیست یازدهم

 

الف) فردی بر این باور است که امواج صوتی بر رشد و میزان محصول گیاهان تأثیر دارد. آیا شما با این نظر موافق‌اید؟ برای تأیید یا ردّ این نظر چه آزمایشی طراحی می‌کنید؟
پاسخ: در طراحی، آزمایش باید دارای فرضیه ، مشخص کردن متغیرها و نیز روش کار باشد . مثبت یا منفی بودن پاسخ ما تأثیر چندانی در طرح آزمایش ندارد زیرا این طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه آزمودنی باشد . گروه تیمار باید در محیطی بدون صدا و گروه آزمودنی باید در یک محیطی قرار بگیرد که صدایی با ویژگی های مشخص و کنترل شده در آن وجود دارد. سایر عوامل نیز باید برای گروه تیمار و آزمودنی یکسان باشد . می توان اثر صوت را مثال بر رویش دانه بررسی کرد.

ب) نمونه‌هایی از سازوکارهای دفاعی در گیاهان محل زندگی خود و نیز ارتباط‌هایی که بین آنها و جانوران وجود دارد گزارش کنید.
پاسخ: این فعالیت باید قبل از تدریس فصل انجام شود تا با استفاده از ارائه دانش آموزان به آن بپردازیم . دانش آموزان با استفاده از فصل ایمنی در جانوران و تجربه های خود می توانند ارائه ای ساده از این مفهوم در گیاهان داشته باشند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.