جواب درس ۹ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۷۲ ، ۷۵

جواب درس ۹ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۷۲ ، ۷۵

جواب درس نهم فلسفه یازدهم رشته انسانی

جواب درس ۹ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۷۲ ، ۷۵

جواب درس نهم فلسفه یازدهم رشته انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / فصل سوم – درس نهم : چیستی انسان (۱)

جواب بررسی صفحه ۷۲ درس نهم فلسفه یازدهم

به نظر شما چرا این دو اندیشمند بزرگ دورە یونان به حقیقتی به نام «نفس» توجه کردند و بُعدی ماورای بدن برای انسان قائل شدند؟
پاسخ:
– انسان می‌تواند مجردات را درک کند، اگر قوه عقلش مقدمات فکری درستی داشته باشد.
– علم از آثار روح محسوب می‌شود و روح نیز مجرد است.
– افلاطون و ارسطو معتقدند که عقل انسان در پیری بیشترین قدرت فکری را دارد و ضعف بدن تأثیری بر قوه عقل ندارد، بنابراین عقل مجرد است.

جواب مقایسه صفحه ۷۵ درس نهم فلسفه یازدهم

دیدگاه معتقدین به روح و بدن را با دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها مقایسه کنید و نقاط قوّت و ضعف این دو دیدگاه را بیان نمایید.

معتقدین به روح و بدن معتقدین به انسان تک‌ساحتی
– نفس جزء عقلانی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند
– قوه نطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است، نه بدن
– روح استدلال می کند و از قوانین فیزیکی تبعیت نمی کند
– اختیار ویژگی نفس است، نه بدن که یک امر عادی است
– ذهن و روان چیزی جز مغز و سلسله اعصاب انسان نیست
– ذهن بشر صرفا یک ماشین پیچیده مادی است
– انسان فقط یک موجود مادی است
– انسان چیزی نیست جز یک حیوان راست قامت

جواب تطبیق صفحه ۷۵ درس نهم فلسفه یازدهم

در این درس نظرات برخی فلاسفه درباره انسان توضیح داده شد. نظرات این فیلسوفان را با نظرات ذکر شده دربارە معرفت شناسی تطبیق دهید و ببینید این نظرات با کدام نظر در معرفت شناسی قرابت بیشتری دارد.

فیلسوفان تطبیق
افلاطون و ارسطو از آنجا که ارسطو و افلاطون هم برای ادراک حسی و عقلی، اعتبار قائل است، این امکان برای او بوده است که در مورد انسان نیز معتقد شود که وجود وی هم دارای حقیقتی جسمانی و هم روحانی است.
دکارت دکارت نیز مانند ارسطو و افلاطون ادراک حسی و عقلی را معتبر می‌دانست لذا قائل به دو بعد جسمی و روحی برای انسان بوده است.
کانت هر چند کانت شناخت حسی و عقلی را فقط در حوزه جهان تجربی معتبر و همه براهین مستفاد از عقل محض را برای اثبات وجود روح نامعتبر می‌دانست ولی دلایل اخلاقی را برای وجود روح معتبر دانسته و در این حوزه به این استنتاج رهنمون می‌شود که نفس جاویدان است.
ماتریالیست‌ها و داروینیست‌ها داروینیست‌ها که بیشتر بر حس و تجربه تکیه کرده‌اند، لذا توجهی به جنبه ماورایی و روحانی وجود انسان نکرده و او را در حد حیوان تقلیل داده‌اند.
ماتریالیست‌ها نیز ابزار حس و تجربه را تنها ابزار کسب معرفت می‌دانند، همان طور که معتقدند هستی چیزی جز ماده نیست، حیات انسانی نیز یک حیات مادی است و سخن از روح مجرد برای انسان یک سخن غیرعلمی و ناصحیح است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.