جواب درس ۹ نگارش سوم؛ صفحه ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸

جواب درس ۹ نگارش سوم؛ صفحه ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸

گام به گام درس نهم نگارش سوم

جواب درس ۹ نگارش سوم؛ صفحه ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸

گام به گام درس نهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس نهم: بوی نرگس

جواب املا و واژه اموزی صفحه ۵۳ درس نهم نگارش سوم

۱-از روی بند اول درس، با خط خوانا و زیبا بنویس
صدای باد می‌آید. باران بر بام‌های سُفالی می‌بارد. پرنده، آوازی دل‌نشین می‌خوانَد. بهترین سرودها و نغمه‌های طبیعت، اطرافم را پُر کرده است. سرودِ آبشار، موسیقی جویبار، نغمه‌ی پرندگان … .

جواب صفحه ۵۴ درس نهم نگارش سوم

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

بی انتهاست _ سعادتمند _ پرهای رنگارنگ پرندگان _ چشم نواز _ زعفران _ ریحان _ لطافت _ خوش بوترین _ غایب

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد؟ آنها را بنویس.
بی انتهاست – پرهای رنگارنگ پرندگان – چشم نواز – زعفران – ریحان – خوش بوترین – غایب

۳-مانند نمونه جدول زیر را کامل کن. جواب صفحه ۵۴ درس نهم نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۵۵ درس نهم نگارش سوم

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.
باران بر بام های …سفالی… میبارد. بهترین سرود ها و … نغمه های … طبیعت، اطرافم را پر کرده است.
پرهای رنگارنگ پرندگان …چشم نواز … است.
بوی گل ..اطرافم…. را پر کرده است. هر جا که میروم بوی بهترین …عطرها… را حس میکنم. ای خوش بوترین ای …زیباترین دیدنی … ای عزیزترین …غایب… بیا.

۲-« هر جمله با کلمه ای به پایان میرسد که معنای جمله، با آن کامل میشود»، متن درس را بخوان و ده تا از این کلمه ها را پیدا کن و مانند نمونه بنویس.
صدای باران می آید.
می آید _ می بارد _ می خواند _ می شنوم _ نمی شنوم _ می بینم _ نمی بینم _ می روم _ می کنم _ نمی کنم 

۳- زیر جمله های کامل، خط بکش و جملات ناقص را کامل کن. جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۵۵ درس نهم نگارش سوم

 

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۵۶ درس نهم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق خوش خط و زیبا بنویس.
دنیا بهار میشود وقتی بیایی ، پروانه باران میشود وقتی بیایی

۲- قشنگترین کلمه ی درس را انتخاب کن و با آن جمله ای بساز که پرسشی باشد.
دل‌نشین: رنگین‌کمان در آسمان بسیار دل‌نشین بود.

۳- برنامه ی یک روز جمعه ی خود را بنویس. جواب هنر و سرگرمی صفحه ۵۶ درس نهم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۵۷ درس نهم نگارش نهم

به تصویرها نگاه کن. به موضوع هر تصویر فکر کن و درباره ی تصویری که اطلاعات بیشتری داری، یک بند بنویس جواب نگارش صفحه ۵۷ درس نهم نگارش نهم

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۵۸ درس نهم نگارش نهم

۱- این کلمه ها را با توجه به نمونه دسته بندی کن و داخل جدول بگذار.

میشنوم _ باران _ خندید _ گذاشت _ پیراهن _ میبینم _ جبرئیل _ لطافت _ پوشید _ میخواند _ عروسی _ عطرها

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۵۸ درس نهم نگارش نهمدسته اول : میشنوم _ خندید _ گذاشت _ می بینم _ پوشید _ می خواند
دسته دوم : باران _ پیراهن _ جبرئیل _لطافت _ عروسی _ عطرها

۲-کلمه ی «او» که در متن ضرب المثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟ حضرت سلیمان (ع)

۳- کلمه ی «من» که در متن ضرب المثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟ ماهی بزرگ 

۴- داستان ضرب المثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» کجا اتّفاق افتاده بود؟ میتوانی تصویر آن را بکشی؟ هنوز دو قورت و نیمش باقی است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.