جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۷ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۷ فصل اول شیمی دهم

۱- اگر بدانید که میانگین جرم هر امت هیدروژن  جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهم است، حساب کنید نمونه یک گرمی از عنصر هیدروژن، چند امت دارد؟
1)هر اتم هیدروژن جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهماست

x=۶.۰۲×۱۰۲۳ ۱ تعداد اتم
۱ ۱.۶۶×۱۰-۲۴ جرم اتم(گرم)

جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهم

۲- به عدد ۱۰۲۳×۶.۰۲که در پرسش ۱ بهدست آمد، عدد آووگادرو1 میگویند و آن را  با NA نشان میدهند. اگر NA امت هیدروژن در یک نمونه موجود باشد، جرم منونه چند گرم است؟ 

۶.۰۲×۱۰۲۳ ۱ تعداد اتم
۱ ≅ x=0.99932 ۱.۶۶×۱۰-۲۴ جرم اتم(گرم)

جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.