جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۷ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۷ فصل اول شیمی دهم

۱- اگر بدانید که میانگین جرم هر امت هیدروژن  جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهم است، حساب کنید نمونه یک گرمی از عنصر هیدروژن، چند امت دارد؟
1)هر اتم هیدروژن جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهماست

x=۶.۰۲×۱۰۲۳۱تعداد اتم
۱۱.۶۶×۱۰-۲۴جرم اتم(گرم)

جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهم

۲- به عدد ۱۰۲۳×۶.۰۲که در پرسش ۱ بهدست آمد، عدد آووگادرو1 میگویند و آن را  با NA نشان میدهند. اگر NA امت هیدروژن در یک نمونه موجود باشد، جرم منونه چند گرم است؟ 

۶.۰۲×۱۰۲۳۱تعداد اتم
۱ ≅ x=0.99932۱.۶۶×۱۰-۲۴جرم اتم(گرم)

جواب پیوند ریاضی صفحه 17 فصل اول شیمی دهم