جواب صفحه ۲۳ شیمی دهم

جواب صفحه ۲۳ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۲۳ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ فصل اول شیمی دهم

طیف نشری خطی زیر از یک عنصر تهیه شده است.
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ فصل اول شیمی دهمبا بررسی طیف‌های نشان داده شده در زیر، مشخص کنید که طیف نشری بالا به کدام عنصر تعلق دارد؟ چرا؟
پاسخ: اتم هیدروژن، زیرا الگوی طیف نشر خطی آن منطبق بر طیف نشر خطی هیدروژن است.
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ فصل اول شیمی دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.