جواب صفحه ۲۸ و ۲۹ شیمی دهم

جواب صفحه ۲۸ و ۲۹ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۲۸ و ۲۹ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۲۸ و ۲۹ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۲۸ و ۲۹ فصل اول شیمی دهم

1- یک دانشجوی رشته شیمی، جدول دوره‌ای را به دقت بررسی و عنصرهای هر دوره را شمارش کرد. او میان تعداد عنصرهای یک دوره و شیوه پرشدن لایه‌های الکترونی در اتم عنصرها، ارتباطی کشف کرد. او نخست عنصرها را در چهار دسته قرار داد و هر یک را با رنگی مشخص کرد؛ سپس فرض نمود که هر لایه، خود از بخش‌های کوچک‌تری تشکیل شده است به طوری که میان تعداد عنصرها درهر دسته رنگی از هر ردیف (مطابق جدول صفحه قبل) با گنجایش الکترونی هر یک از این بخش‌های کوچک‌تر، رابطه‌ای منطقی برقرار است.
آ) در هر دسته از عنصرهای نشان داده شده با رنگ‌های نارنجی، سبز، آبی و زرد در هر ردیف به ترتیب چند عنصر وجود دارد؟

رنگتعداد عنصرتعداد عنصر در هر ردیف
نارنجی142
سبز3010
آبی366
زرد2814

ب) لایه دوم از چند بخش تشکیل شده است؟ گنجایش هر یک از این بخش‌ها چند الکترون است؟ ب- ازدوبخش نارنجی (دوتایی) و آبی (شش تایی)

پ) او هر یک از این بخش‌ها را یک زیرلایه 1 نامید؛ با این توصیف در اتم چند نوع زیرلایه وجود دارد و هر یک چند الکترون گنجایش دارد؟
در اتم 4 نوع زیر لایه با گنجایش (2 و 6 و 10 و 14) الکترونی وجود دارد.

رنگگنجایش
نارنجی2
سبز6
آبی10
زرد14

2- او گنجایش الکترونی زیرلایه‌ها را به عنوان چهار جمله نخست یک دنباله به صورت زیر در نظر گرفت: 2,6,10,14,…..

آ) جملهٔ عمومی (a1) این دنباله را به دست آورید

a= 4l + 2

ب) مقدار مجاز 1 را برای هر زیر لایه تعیین و جدول زیر را کامل کنید.

زیر لایه مقدار مجاز 1
۲ الکترون  0
۶ الکترون1
۱۰ الکترون2
۱۴ الکترون3

پ) در مدل کوانتومی اتم به هر نوع زیرلایه یک عدد کوانتومی نسبت می‌دهند. این عدد کوانتومی با نماد 1 نشان داده شده و عدد کوانتومی فرعی نامیده می‌شود. مقادیر معین و مجاز آن به صورت زیر است:جواب با هم بیندیشیم صفحه ۲۸ و ۲۹ فصل اول شیمی دهم

نماد زیر لایه spdf
حداکثر گنجایش زیر لایه 261014
مقدار مجاز l0123

ت) پیش بینی کنید پنجمین زیرلایه یک اتم، ظرفیت پذیرش حداکثر چند الکترون را خواهد داشت؟
ظرفیت پذیرش زیر لایه پنجم (l=4) حداکثر 18 الکترون است. زیرا؛
4l + 2 ⇒ 4
18 الکترون = 2 + 4