جواب صفحه ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۸۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۸۳ ریاضی ششم جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۸۳ ریاضی ششم

۱- به کمک معلّم خود چند شکل نام ببرید که تقارن چرخشی دارند. 
جواب: مربع – مستطیل – لوزی – دایره

۲- توضیح دهید چگونه می‌توان قرینه‌ی یک شکل را نسبت به یک نقطه پیدا کرد.
جواب: قرینه‌ی نقاط اصلی شکل را نسبت به آن نقطه پیدا کرده و به هم وصل می‌کنیم.

۳- توضیح دهید چگونه با دو عدد، مختصات یک نقطه در صفحه‌ی مختصات مشخّص می‌شود.
جواب: عدد اول (عدد بالا) نشان دهنده مقدار حرکت نقطه از مبدا مختصات به سمت شرق یا غرب است.
عدد دوم (عدد پایین) نشان دهنده مقدار حرکت نقطه از مبدا مختصات به سمت شمال یا جنوب است.

جواب تمرین صفحه ۸۳ ریاضی ششم

۱- قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید. جواب تمرین صفحه ۸۳ ریاضی ششم

۲- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که هر شکل تقارن مرکزی داشته باشد.

جواب تمرین صفحه ۸۳ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم

۳- الف) یک ورق کاغذ شفّاف را روی شکل روبه رو قرار دهید و تصویر شکل را روی آن رسم کنید و آن را به اندازه‌ی ۹۰∘۹۰∘ در جهت عقربه‌های ساعت حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل، منطبق می‌شود؟
جواب: بله

ب) اگر کاغذ شفّاف را ۱۸۰∘۱۸۰∘ بچرخانیم آیا تصویر شکل، روی شکل منطبق می‌شود؟
جواب: بله

۴- هر کدام از شکل‌های زیر را چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم

۵- مختصات رأس‌های یک چهار ضلعی به صورت زیر است:جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم

الف) چهار ضلعی را رسم کنید.جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم

ب) مساحت چهار ضلعی را پیدا کنید.مساحت چهار ضلعی

۶- الف) مختصات شکل (۱) را بنویسید.جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم
ب) قرینه‌ی شکل (۱) نسبت به خطّ تقارن را رسم کنید.جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم
پ) مختصات قرینه‌ی شکل (۱) را بنویسید. جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی ششم

جواب معما و سرگرمی صفحه ۸۵ ریاضی ششم

در یک مهمانی جز من که فقط با یک نفر دیگر دست دادم هر یک از مهمانان با سه نفر دیگر دست دادند. آیا شما می ّتوانید حدس بزنید که این مهمانی حداقل چند مهمان داشته است؟ جواب:

جواب معما و سرگرمی صفحه ۸۵ ریاضی ششمحداقل ۶ نفر در این مهمانی حضور دارند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.