جواب صفحه ۱۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 10

جواب صفحه ۱۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 10 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی دوم دبستان

۱- حاصل جمع و تفریق‌ها را با انگشتان خود به دست آورید.

۴+۳
۳+۴
۸۴
۵۷

۲- حاصل جمع‌ها را با رسم چوب خط پیدا کنید.
جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم دبستان

۳- حاصل تفریق‌ها را با رسم شکل پیدا کنید.جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم دبستان

۴- حاصل جمع‌ها را با رنگ کردن مربّع‌ها به دست آورید.حاصل جمع‌ها را با رنگ کردن مربّع‌ها

۵- حاصل تفریق‌ها را با استفاده از محور به دست آورید.جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم دبستان

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰ ریاضی دوم دبستان

حاصل جمع‌ها و تفریق‌های زیر را از هر راهی که دوست دارید، به دست آورید.

۶+۷=۱۳
۱۴−۸=۶
۸+۹=۱۷
۱۱−۵=۶

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.