جواب صفحه ۱۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

۱- با کارت‌های ۰ ، ۴ ، ۲ ، ۷ ، ۳ ، ۰ ، ۱ هر یک از اعداد مورد نظر زیر را به رقم و حروف بنویسید.

به رقم به حروف
بزرگ‌ترین عدد زوج ۳ رقمی بین ۴۰۰ و ۶۰۰ ۴۷۲ چهار صد و هفتاد و دو
کوچک‌ترین عدد ۶ رقمی و فرد با رقم دهگان هزار ۳ و رقم دهگان ۱ ۲۳۰۰۱۷ دویست و سی هزار و هفده
بزرگ‌ترین عددی که در عبارت روبه رو می‌توان قرار داد: ۴ چهار

۲- در هر ردیف، عدد وسط به کدام یک نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.
جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

۳- میثم در محاسبه‌ی ۶۴۵۲+۶۳۷۸ با ماشین حساب، به جای ۶۴۵۲، به اشتباه ۶۴۸۲ را وارد کرد. او چگونه می‌تواند با انجام یک عمل ریاضی حاصل جمع به دست آمده را درست کند؟
جواب: دهگان را سه واحد بیشتر نوشته یعنی ۳۰ تا اضافه حساب کرده پس باید جواب را منهای ۳۰ کند.

۴- حدس می‌زنید ۱۰ سال چند ثانیه است؟ حدس خود را بنویسید.
جواب: ۳۱ میلیون ثانیه

مقدار ۱۰ سال را بر حسب ثانیه به دست آورید و حدس خود را با آن مقایسه کنید.جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.