جواب صفحه ۱۰۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 100

جواب صفحه ۱۰۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 100 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ ریاضی دوم دبستان

۱- مرتضی ۵۴ ریال داشت.
اگر ۲۷ ریال دیگر هم بگیرد، چقدر پول دارد؟ ۸۱
حساب کنید از هر سکّه چند تا دارد.
همین جمع را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
…۸… تا ۱۰ ریالی …۱… تا ۱ ریالی
یک بار هم بدون جدول این جمع را بنویسید.جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم دبستان

۲- مرتضی ۷۴ ریال داشت. ۶۳ ریال هم از خواهرش گرفت. او روی هم چقدر پول دارد؟

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم دبستان

۳- مرتضی ۵۹۷ ریال پول دارد.
الف) اگر ۱۳۰ ریال دیگر به او پول بدهند، جمع پول‌هایش چقدر می‌شود؟ ۷۲۷ ریال
ب) چند سکّه‌ی یک ریالی دارد؟ ۷ سکه‌
ج) چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی دارد؟ ۱۲ سکه
د) با این تعداد سکّه‌های ۱۰ ریالی می‌تواند چند سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی بگیرد؟۱ سکه‌ی ۱۰۰ ریالی
ه) چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی باقی می‌ماند؟۲ سکه‌ی ۱۰ ریالی
و) حالا روی هم چند سکّه‌ی صد ریالی دارد؟۷ سکه‌ی ۱۰۰ ریالی
ز) همین محاسبه را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
ح) اگر جمع بالا را بدون جدول به صورت زیر بنویسیم، عدد یک به رنگ قرمز، نشان‌دهنده‌ی چیست؟
نشان‌دهنده‌ی ۱۰ دسته‌ی ۱۰ تایی است که به ۱۰۰ تایی‌ها انتقال داده‌ایم.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.