جواب تمرین و فعالیت صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین و فعالیت صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

تمرین ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضیسیملوله‌ای آرمانی به طول ۴۰/۰cm چنان طراحی شده است که جریان بیشینه‌ای به شدّت ۱/۲A می‌تواند از آن بگذرد. با عبور این جریان از سیملوله، اندازه میدان مغناطیسی درون آن و دور از لبه‌ها ۲۷۰G می‌شود. تعداد دورهای سیملوله چقدر باید باشد؟ تمرین ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان با استفاده از براده آهن، طرح خط‌های میدان مغناطیسی را در اطراف یک سیم بلند (شکل الف)، یک حلقه دایره‌ای (شکل ب) و یک سیملوله حامل جریان (شکل پ) ایجاد کرد.
جواب: سیم بلند، حلقه‌ی دایره‌ای و سیملوله را از ورق مقوایی عبور داده و دو سر هر یک از سیم‌ها را به باتری وصل می‌کنیم و مدار ساده‌ای تشکیل می‌دهیم. پس از وصل کردن کلید مدار، براده‌های آهن را بر روی ورق مقوایی می‌پاشیم، ذرات براده‌ی آهن در راستای خطوط میدان مغناطیسی در هر مورد قرار می‌گیرند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.