جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 101

جواب صفحه ۱۰۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 101 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۱ ریاضی دوم دبستان

با رسم دسته‌های صدتایی و ده تایی و یکی، مانند نمونه جمع‌ها را انجام دهید. در صورت لزوم ۱۰ تا یکی را به یک دسته‌ی ده تایی و یا ۱۰ تا ده تایی را به یک دسته‌ی صدتایی تبدیل کنید.جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.