جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 102

جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 102 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۰۲ ریاضی دوم دبستان

۱- جمع‌های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه 102 ریاضی دوم دبستان

۲- سینا ۱۸۰ صفحه از یک کتاب داستان را خوانده بود. در این هفته او ۵۹ صفحه‌ی دیگر را خواند. او چند صفحه از کتاب را خوانده است؟جواب تمرین صفحه 102 ریاضی دوم دبستان

۳- طرف دوم تساوی را بنویسید.

۴۰۰+۳۰+۷=۴۳۷
۲۰۰+۷۰+۶= ۲۷۶
۱۰۰+۸۰+۹= ۱۸۹
۲۰۰+۳۰+۱۰۰+۴۰۰+۷= ۷۳۷

۴- احمد ۵۳۷ ریال داشت. اگر ۳۸۰ ریال دیگر از پدرش بگیرد، چقدر پول خواهد داشت؟

حمد 537 ریال داشت

۵- ارزش سکّه‌های هر ردیف از شکل زیر چند ریال می‌شود؟

جواب تمرین صفحه 102 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.