جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

۱- در تصویر زیر، اگر بخواهید مهدی را با کوتاه‌ترین راه به بستنی فروشی برسانید کدام راه را انتخاب می‌کنید؟
 راه سبز رنگ

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششمجواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم


۲- لوله‌ی آبی از کنار خانه‌ای در روستا رد می‌شود.
راه‌هایی از خانه به لوله کشیده شده است. کوتاه‌ترین راه را رنگ کنید.
فاصله‌ی نقطه از خط، طول پاره خطّی است که از نقطه به خط عمود می‌شود.جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم


۳- فاصله‌ی رأس (م) از ضلع زیری آن را پیدا کنید.
این پاره خط همان ارتفاع و ضلع (س ن) …قاعده‌ی… نظیر آن است.
مساحت مثلّث را با همین اندازه‌ها محاسبه کنید. جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

۱- در شکل زیر فاصله‌ی آقای احمدی را از هر سه خیابان پیدا کنید.
از خیابان کشاورز: ۱
از خیابان بنفشه: ۰/۵
از خیابان شهید رزمی: ۰/۷

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

۱- چند خط بکشید که از وسط پاره خطّ (م ب) بگذرد. جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم


۲- چند خط بکشید که بر پاره خطّ (م ب) عمود باشد.جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم


۳- چند خط می‌توان کشید که هم از وسط پاره خطّ (م ب) بگذرد و هم بر آن عمود باشد؟ یکی جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

عمود منصّف، خطّی است که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود باشد.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

پاره خطّ (ج د) را به هر اندازه که می‌خواهید روی کاغذ بکشید. کاغذ را طوری تا کنید که نقطه‌ی (ج) و (د) روی هم بیفتد.
خطِّ تا را پر رنگ کنید. آیا این خط، عمود منصّفِ پاره خطّ (ج د) است؟ بله چون هم از وسط (ج د) می‌گذرد و هم بر آن عمود است.
یک نقطه روی عمود منصّف بگذارید و به دو سر پاره خطّ (ج د) وصل کنید.
آیا دو پاره خطِّ به دست آمده روی هم افتادند؟ بله
پاسخ خود را با هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.


🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۰۳
ریاضی ششم صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵
ریاضی ششم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.