جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 103

جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 103 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی دوم دبستان

۱- یکتا ۵۶ ریال داشت. اگر ۳۲ ریال را صدقه دهد، چقدر پول برایش باقی مانده است؟
 ۲۴ ریال
چند سکّه از هر کدام برایش باقی مانده است؟
۲سکه‌ی تا ۱۰ ریالی و ۴سکه‌ی تا ۱ ریالی
همین تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
این تفریق را یک بار هم بدون جدول انجام دهید.جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی دوم دبستان

۲- یگانه ۸۴ ریال داشت. اگر ۳۷ ریال را صدقه دهد، چند ریال برایش باقی می‌ماند؟جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی دوم دبستان۴۷ ریال برایش باقی مانده

۳- سارا ۵۲۴ ریال داشت.
اگر ۱۵۰ ریال را صدقه دهد، چقدر پول برایش باقی می ماند؟ ۳۷۴ ریال
چند سکّه از هر کدام برایش باقی مانده است؟ ۳ سکه‌ی ۱۰۰ ریالی ۷ سکه‌ی ۱۰ ریالی ۴ سکه‌ی ۱ ریالی
آیا او می تواند ۵ تا ۱۰ ریالی از پول هایش را بردارد؟ چرا؟
بله ، چون یک سکه صد تایی به ۱۰ ده تایی تبدیل میشود.

سارا برای اینکه بتواند سکّه‌های ۱۰ ریالی را بردارد، مجبور شد یک سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی بدهد و به جای آن ۱۰ تا سکّه‌ی ۱۰ ریالی بگیرد. حالا مشخّص کنید از هر سکّه چند تا برایش مانده است؟
…۳… سکه‌ی ۱۰۰ ریالی …۷… سکه‌ی ۱۰ ریالی و …۴… سکه‌ی ۱ ریالی
تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
این تفریق را بدون جدول و به‌صورت زیر می‌نویسیم.تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.

عددهای ۴ و ۱۲ که به رنگ قرمز هستند، نشان دهنده‌ی چیست؟
جواب:
یکی از صد تایی ها کم کردیم و به ده تایی ها دادیم ، ده تایی شد ۱۲ و یکی از صد تایی ها کم شد به همین دلیل ۴ نوشتیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.