جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

۱- مانند نمونه با استفاده از گوشه‌های یک یا چند گونیا، زاویه‌های زیر را بسازید و تصویر آن را بکشید.جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم


۲- در هریک از شکل‌های زیر مجموع زاویه‌های مشخّص شده را به دست آورید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۲ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

۱- جاهای خالی را کامل کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم


۲- در هر یک از موارد بالا اختلاف زاویه‌ی متمّم و زاویه‌ی مکمّل چقدر است؟ ۹۰ درجه جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم


۳- دو زاویه‌ی متمّم را به گونه‌ای تقسیم کنید که اندازه‌ی یک زاویه دو برابر دیگری باشد. 
هر کدام از این زاویه‌ها چند درجه است؟
جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم


۴- همین کار را با دو زاویه‌ی مکمّل انجام دهید. هر کدام از این دو زاویه چند درجه است؟جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم


🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵
ریاضی ششم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.