جواب صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 104

جواب صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 104 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم دبستان

با رسم دسته‌های صدتایی، ده تایی و یکی مانند نمونه، تفریق‌ها را انجام دهید. در صورت لزوم یک دسته‌ی صدتایی را برداشته به جای آن ۱۰ تا ده تایی قرار دهید و یا یک دسته‌ی ده تایی را برداشته به جای آن ۱۰ تا یکی بگذارید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم دبستان


جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم دبستان


جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم دبستان


جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۴ ریاضی دوم دبستان


برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.