جواب صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 105

جواب صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 105 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم دبستان

۱- تفریق‌های زیر را انجام دهید.جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم دبستان

۲- قدّ پدر سمیّه ۱۸۶ سانتی متر است. اگر سمیّه ۲۹ سانتی متر از پدرش کوتاه‌تر باشد، اندازه‌ی قدّ سمیّه چقدر است؟

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم دبستان

۳- کریم ۲۵۰ صفحه از یک کتاب را خوانده است. اگر کتاب ۴۳۰ صفحه داشته باشد، چند صفحه از آن باقی مانده است؟

جواب تمرین صفحه ۱۰۵ ریاضی دوم دبستان

۴- یک کتاب داستان ۲۷۶ صفحه دارد. اکرم ۱۳۹ صفحه را تا شنبه خوانده بود. روز شنبه ۵۸ صفحه‌ی دیگر را خواند. چند صفحه از کتاب باقی مانده است؟ک کتاب داستان ۲۷۶ صفحه دارد.اکرم ۱۹۷ صفحه از کتاب را خوانده است.ک کتاب داستان ۲۷۶ صفحه دارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.