جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 106 و 107 و 108

جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 106 و 107 و 108 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب مرور فصل صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی دوم دبستان

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۰۶ ریاضی دوم دبستان

توضیح دهید چگونه ۲ عدد ۳ رقمی را با هم مقایسه می‌کنیم.
جواب:
۱- اول باید مطمئن شویم که هردو عدد سه رقمی هستند.
۲- بعد به صدگان هر دو عدد نگاه میکنیم، هر کدام بیشتر بود آن عدد بزرگتر است.
۳- اگر صدگان ها مساوی باشد به دهگان آنها نگاه میکنیم و هرکدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است
۴- و اگر صدگان و دهگان هم مساوی بودند یکان آنها نگاه میکنیم هرکدام بزرگتر بود آن عدد بیشتر است.

جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی دوم دبستان

۱- جواب را بنویسید. توضیح دهید که جواب را چگونه و از چه راهی به دست آوردید.

جواب تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی دوم دبستان

جواب تمرین صفحه ۱۰۷ ریاضی دوم دبستان

۲- جواب جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. با استفاده از جدول رنگ، آن‌ها را رنگ کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۰۷ ریاضی دوم دبستان

۳- عددها را به‌صورت باز شده بنویسید.

۳۴۷=۳۰۰+۴۰+۷
۸۲۱= ۸۰۰+۲۰+۱
۴۰۸= ۴۰۰+۸
۷۵۰= ۷۰۰+۵۰

۴- حاصل جمع‌ها را به دست آورید.

۲۰+۱۰۰+۳۰+۴۰۰+۷+۱۰+۲=۵۶۹
۸+۲+۳۰۰+۲۰+۹+۱۰۰=۴۳۹

معما صفحه ۱۰۸ ریاضی دوم دبستان

با همان ۱۲ قطعه‌ای که از ۵ مربّع درست شده‌اند، مستطیل زیر را کامل کنید.معما صفحه ۱۰۸ ریاضی دوم دبستان

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.