جواب صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱ و ۱۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ ریاضی ششم ابتدایی

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- با توجّه به شکل
آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین دو نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟ 
جواب: خیر

جواب فعالیت صفحه ۱۱ ریاضی ششم ابتدایی

پس ۱۰۰ بر ۲ …بخش‌پذیر… است.
آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۲ نیز باقیمانده صفر است؟ 
جواب: بله
در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین دو نفر چطور؟
جواب:  بله

۱۰ بر ۲ …بخش‌پذیر… است.
در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۲ نیز باقیمانده …صفر… است.


آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین ۵ نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید. 
جواب: خیر

جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم

پس ۱۰۰ بر ۵ …بخش‌پذیر… است.
آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۵ نیز باقیمانده صفر است؟
جواب:  بله
در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین ۵ نفر چطور؟
جواب:  بله

جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم

۱۰ بر ۵ …بخش‌پذیر… است.
در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۵ نیز باقیمانده …صفر… است.


۲- با توجّه به فعّالیت ۱، می‌خواهیم بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ و سپس بر ۵ را مشخّص کنیم.
۳۷۸ یعنی …۳… صدتایی، …۷… ده‌تایی و …۸… تا یکی.
ابتدا صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها را تا جایی که امکان دارد بر ۲ و سپس بر ۵ تقسیم می‌کنیم.

جواب صفحه ۱۲ ریاضی ششم

آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۲ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.
جواب: خیر

جواب فعالیت صفحه 11 و ۱۲ ریاضی ششم

در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۲ چطور؟ 
جواب: خیرجواب صفحه 12 ریاضی ششم👇

پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ کافی است یکان آن را بر ۲ تقسیم کنیم.
چون رقم یکانش …۸… است پس بر ۲ بخش‌پذیر است.جواب صفحه 12 ریاضی ششم👇

اگر عددی مانند …۳۷۰…، رقم یکانش ۰ باشد آیا بر ۲ بخش‌پذیر است؟ چرا؟ 
جواب: بله چون رقم یکانش بر ۲ بخش‌پذیر است.
چون رقم یکانش صفر است و صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها همیشه بر ۲ بخش‌پذیر‌ند پس …۳۷۰… بر ۲ بخش‌پذیر …است….

جدول زیر را کامل کنید.جدول زیر را کامل کنید

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۲ چه اعدادی می‌توانند باشند؟ 
جواب: ۱ و ۰

عددی بر ۲ بخش‌پذیر است که رقم یکانش ۶،۴،۲،۰ یا ۸ باشد.

آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۵ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید. 
جواب: خیردر تقسیم صدتایی‌ها بر ۵

در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۵ چطور؟ 
جواب: خیردر تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۵ چطور

پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۵ کافی است یکان آن را بر ۵ تقسیم کنیم.
چون رقم یکانش …۸… است پس بر ۵ …بخش‌پذیر… نیست.جواب صفحه 12 ریاضی ششم👇

با چه تغییری در یکان عدد ۳۷۸، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیر است؟ راه حلّ چند دانش آموز را در زیر می‌بینید.جواب صفحه 12 ریاضی ششم

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیراست؟
جواب: زیرا رقم یکان یعنی ۰ بر ۵ بخش‌پذیر است و صدتای‌ها و ده‌تایی‌ها نیز بر ۵ بخش‌پذیر هستند.

جدول زیر را کامل کنید.جواب صفحه 12 ریاضی ششم

 

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۵ چه اعدادی می‌توانند باشند؟
جواب:  ۴ و ۳ و ۲ و ۱ و ۰

عددی بر ۵ بخش‌پذیر است که رقم یکانش ۰ یا ۵ باشد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.