جواب صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 110

جواب صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 110 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم دبستان

۱- در شکل زیر یک مورچه را می‌بینید که روی لبه‌ی خط‌کش ایستاده است. جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم دبستان

اندازه‌ی طول این مورچه را با کامل کردن جمله‌های زیر مشخّص کنید.
جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم دبستان۲- حالا برای شکل زیر جمله‌ها را کامل کنید.
جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.