جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 112

جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 112 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم دبستان

۱- شکل‌های زیر را با خط‌کش اندازه بگیرید و اندازه‌ی هر کدام را با کامل کردن جمله‌ها بیان کنید. جواب تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم دبستان – اندازه‌ی خط …۶… سانتی متر و …۷… قسمت از ۱۰ قسمت کوچک است. جواب تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم دبستان

– اندازه‌ی طول سنجاق …۴… سانتی متر و …۲… قسمت از ۱۰ قسمت کوچک است. جواب تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم دبستان– اندازه‌ی طول خودکار …۷… سانتی متر و …۱… قسمت از ۱۰ قسمت کوچک است.

۲- کدام شکل‌ها به قسمت‌های مساوی تقسیم شده‌اند؟ زیر آن‌ها تعداد قسمت های مساوی را بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم دبستان

۳- به تصویر صفحه‌ی اوّل این فصل نگاه کنید.
– پرچم جمهوری اسلامی ایران به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 
۳ قسمت
– چند قسمت آن به رنگ سبز است؟ 
۱ قسمت
– چند قسمت آن به رنگ قرمز است؟ 
۱ قسمت

۴- مانند نمونه جمله‌ها را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید و نشان دهید چه بخشی از شکل رنگ شده است.جواب تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.