جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 113

جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 113 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم دبستان

۱- یک کاغذ مربّع شکل بردارید.
آن را از وسط تا کنید. کاغذ چند قسمت شد؟ ۲ قسمت
یک قسمت را رنگ کنید.
کاغذ را دوباره از وسط تا کنید. یک بار دیگر هم آن را از وسط تا کنید.

حالا کاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ۸ قسمت
چند قسمت آن رنگ شده است؟ ۴ قسمت

۲- وسط ۳ ضلع دیگر مربّع را بدون استفاده از خط‌کش پیدا کنید. حالا با خط‌کش وسط ضلع‌های رو‌به‌رو را به یکدیگر وصل کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم دبستان
شکل مربّع به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ۴ قسمت
گوشه‌های مربّع را به هم وصل کنید. حالا شکل به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ۸ قسمت
۳ قسمت از مربّع را رنگ کنید و جمله‌ی زیر را کامل کنید.
…۳… قسمت از …۸… قسمت‌های مساوی رنگ شده است.

جواب خلاق باش صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم دبستان

یک نوار کاغذی باریک را با تا کردن به دو نیم تقسیم کنید.
سپس هر کدام را دوباره به دو نیم تقسیم کنید. نوار کاغذی حالا به چندتکّه تقسیم شده است؟ ۴
دوباره هر قسمت را به دو نیمه تقسیم کنید. نوار کاغذی به چند قسمت تقسیم شده است؟ ۸
۳ تا از قسمت‌های کوچک را رنگ کنید. چند تا رنگ نشده، باقی مانده است؟ ۵

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.