جواب صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

الف) حلقه‌ای به مساحت ۲۵cm۲ رون میدان مغناطیسی یکنواخت درون سویی به اندازهٔ ۰/۰۳Tقرار دارد (شکل الف). شار مغناطیسی عبوری از حلقه را به‌دست آورید.جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب: الف) زاویه بین نیم خط عمود بر سطح و میدان مغناطیسی برابر صفر درجه است: جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی ب) اگر مطابق شکل ب و بدون تغییر B، مساحت سطح حلقه را به ۱۰cm۲ برسانیم، شار مغناطیسی عبوری از حلقه را در این وضعیت به دست آورید. جواب: 

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پ) اگر این تغییر شار در بازهٔ زمانی Δt=۰/۲s رخ داده باشد، آهنگ تغییر شار (ΔΦ/Δt) را پیدا کنید. جواب: جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

کدام یک از یکاهای زیر معادل یکای وبر بر ثانیه (Wb/s) است؟
V/A
V ✅
A
Ω

جواب: زیرا وبر بر ثانیه معادل ولت است:
جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۱۱۳ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.