جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 115

جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 115 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم دبستان

۱- برای شکل‌هایی که قسمت‌های مساوی دارند، جملات را مانند نمونه کامل کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم دبستان جواب تمرین صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم دبستان

۲- با توجّه به پرچم جمهوری اسلامی ایران جمله‌ها را کامل کنید.
…۱ قسمت از …۳… قسمت مساوی پرچم سبز است.
…۱… قسمت از …۳… قسمت مساوی پرچم قرمز است.پرچم جمهوری اسلامی ایران

۳- عدد ۲۷ در شکل زیر نشان داده شده است. جواب تمرین صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم دبستان

۴- در مورد هر شکل جملات را کامل کنیدجواب تمرین صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.