جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 116

جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 116 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب حل مسئله صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم دبستان

۱- قدّ رضا ۱۴۷ سانتی‌متر است. حمید ۱۱ سانتی متر از او کوتاه‌تر است. قدّ حمید چند سانتی‌متر است؟
برای فهمیدن راه حلّ مسئله بهتر است عددهای دلخواه خود را در نظر بگیرید. برای مثال به جای ۱۴۷ عدد ۱۵۰ یا هر عدد دیگر و به جای ۱۱ عدد ۱۰ یا عددی دیگر را درنظر بگیرید. یک بار دیگر مسئله را با این عددها بخوانید. برای پیدا کردن اندازه‌ی قدّ حمید باید عمل جمع را انجام دهید یا تفریق؟
باید تفریق کرد:جواب حل مسئله صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم دبستانپس باید اعداد را از هم کم کنیم تا به جواب برسیم:جواب حل مسئله صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم دبستانقد حمید ۱۳۶ سانتی متر است.

۲- قدّ مهران ۱۵۳ سانتی متر است. خواهرش ۱۳ سانتی متر از او بلندتر است. قدّ این دو نفر روی هم چند سانتی متر است؟

جواب حل مسئله صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم دبستانقد خواهر مهران ۱۶۶ سانتی متر است.جواب حل مسئله صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم دبستانقد دو نفر با هم ۳۱۹ سانتی متر است.

جواب خلاق باش صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم دبستان

دو نوار کاغذی هم اندازه درست کنید. یکی را به ۴ قسمت مساوی و دیگری را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کنید. با رنگ کردن، ۳ قسمت از ۴ قسمت مساوی و ۷ قسمت از ۸ قسمت مساوی را نشان دهید. در کدام شکل مقدار رنگ شده بیشتر است؟
در شکلی که به ۸ قسمت مساوی تقسیم کردیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.