جواب پرسش صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی

الف) با توجه به جهت جریان القایی در مدار شکل الف، توضیح دهید که آیا آهنربا رو به بالا حرکت می‌کند یا رو به پایین.
جواب: با توجه به قانون لنز، آهنربا در حال دورشدن از پیچه است؛ یعنی رو به پایین حرکت می‌کند.

ب) شکل ب سیم بلند و مستقیمی را نشان می‌دهد که جریان عبوری از آن در حال افزایش است. جهت جریان القایی را در حلقهٔ رسانای مجاور سیم تعیین کنید.
جواب: جهت میدان B ناشی از سیم حامل جریان I، در محل در حال افزایش است، I حلقه برون سو است. چون جریان بنابه قانون لنز باید جهت جریان در حلقه، ساعتگرد باشد تا با افزایش شار عبوری از حلقه، مخالفت کند

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.